Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

DEKLARACJA IDEOWA,PROGRAM, STATUT itd – w Zakładce „dokumenty do pobrania”

 WYJAŚNIENIE NAZWY PARTII :  PIAST – JMEN

PIAST – określa POLSKOŚĆ, to nasze korzenie, wiara, kultura i tradycja,

JMEN – skrót oznaczający Jedność Myśli Europejskich Narodów, to kierunek współczesnej polityki zagranicznej propagujący Europę Ojczyzn, czyli mniej dyktatu Unii Europejskiej, a więcej wolności w działaniu jej państw. Jedność UE w zakresie wolnego przepływu ludności i kapitału, nadzorowanej gospodarki paliwowo – energetycznej i wspólnego bezpieczeństwa w tym militarnego. (W przyszłości w tej część nazwy partii  dodamy  „iŚ”, czyli  JMENiŚ  – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata – akcentując równocześnie Jedność Europy i świata w dążeniu do pokoju na świecie i współpracy) Więcej wyjaśnień o nazwie partii zawiera program.

 

EXPLANATION OF THE PARTY NAME: PIAST – JMEN

PIAST – defines Polishness, our roots, faith, culture and tradition.

JMEN – an acronym means the unity of thoughts of European Nations, it is a modern foreign policy propagating Europe of homelands, so less dictates of the European Union, and more freedom in the actions of its states. The unity of the EU in the free movement of people and capital, supervised economy of fuel and common security including military. (In the future to the name of the party we will add ending „IŚ”. JMENIŚ – Unity of thoughts of European Nations and World – while accepting the unity of Europe and the World in pursuit of world peace and cooperation). More explanation about the name of the party is included in the program.

 

ERKLÄRUNG DER PARTEI NAMEN: HUB – JMEN

 

ERKLÄRUNG DER PARTEI NAMEN: HUB – JMEN

HUB – definiert Polentum, unsere Wurzeln, Glaube, Kultur und Tradition,

JMEN – eine Abkürzung für europäisches Denken Einheit der Nationen, das ist die Richtung der zeitgenössischen Außenpolitik der Förderung der Europa-Heimat, weniger das Diktat der Europäischen Union, und mehr Handlungsfreiheit in ihrem Land. Die Einheit der Freizügigkeit von Personen und Kapital der EU, überwacht den Kraftstoffverbrauch – und gemeinsame Energiesicherheit im Militär.(In der Zukunft in diesem Teil des Namens der Partei, wird „IS“ hingefügt also JMENiŚ- Unity Gedanke der Europäischen Nationen und der Welt –zugleich die Einheit Europas und der Welt, in der Verfolgung der Welt Frieden und Zusammenarbeit).  Mehr Erklärungen über das Parteien einhält  Programm.

 

 

ВЫЯСНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ПАРТИИ: ПЯСТ – ЕМЕН

 

ПЯСТ – обозначает ПОЛЬСКОСТЬ, это наши корни, вера, культура и традиция,

 ЕМЕН – сокращение, которое обозначает Единство Мысли Европейских Народов, это направление современной заграничной политики предлагающей Европу Стран, значит меньше диктата Европейского Союза а больше свободы

в деятельности этих государств. Единство Европйского Союза в предмете перемещения людей и капитала, надзора народного хозяйства в области топлива и энергетики и совместной милитарной безопастности. ( В будущим к названию нашей партии добавим буквы *иС* значмит: ЕМЕНиМ – Единство Мысли Европейских Народов и Мира – акцептируя одновременно Единство Европы и Мира в стремлении к миру на земле и общего сотрудничества ).

Hymnem PIAST-JMEN jest pieśń „ROTA” 

(zgodnie ze statutem art.58 p 4)

 

                        Ta piękna pieśń   „Jak długo w sercach naszych”

         niech budzi w Polakach ducha patriotyzmu,  dodaje odwagi 

                  i wigoru w organizowaniu nowej  alternatywy  :  PIAST – JMEN

 

PRZESŁANIE Światowych Dni Młodzieży

Kraków 26-31 lipca 2016r

 to : PAMIĘĆODWAGAPRZYSZŁOŚĆ
Te wartości proponuję zwłaszcza dla MŁODYCH zastosować również w budowie nowej alternatywy politycznej :
PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów, gdzie :

PAMIĘĆ to              –  PIAST, bo to nasza historia, tradycja i kultura

ODWAGA to           –  JMEN,to współczesność, to Europa OJCZYZN, czyli więcej wolności i suwerenności poszczególnych państw UE, a mniej dyktatu „Brukseli”,

PRZYSZŁOŚĆ to   –  życie w jedności, symbiozie i pokoju.

WAŻNE !!! POLITYKA jest kreatorem przyszłości, więc jaka będzie stosowana, taka będzie PRZYSZŁOŚĆ !!!

Prezes

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

13 MAJA 2016r 

KONFERENCJA PRASOWA W DNIU ŚWIĘTA PIAST-JMEN

I JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

 Stanowisko PIAST-JMEN w sprawie uchodźców

Pomoc humanitarna dla ratowania życia uchodźców zbliżonych kulturowo TAK i na ściśle określony czas.  NIE dla imigrantów ekonomicznych.

Nikt suwerennemu państwu nie może narzucić  ilości przyjęcia uchodźców.

Kto rozpętał wojnę w Syrii ma obowiązek doprowadzić do zakończenia konfliktu, aby uchodźcy mogli bezpiecznie wrócić do swojej Ojczyzny.

Polska ma pilny obowiązek uregulować sprawę SWOICH RODAKÓW przymusowo  wywiezionych do Rosji w czasie II Wojny Światowej.

PREZES

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

  POLSKA CAŁKOWICIE WOLNA OD GMO !!!

 

Polskie rolnictwo jest w stanie wyżywić naród dotychczasowymi sprawdzonymi produktami

wysokiej jakości i jednocześnie stosować eksport. Dyrektywa UE wymaga tylko od poszczególnych państw zajęcia stanowiska w sprawie GMO, co ważne : nie nakazuje stosowania tych organizmów, pozostawiając wolny wybór. Żadne pieniądze nie są w stanie naprawić szkód jakie spowoduje wprowadzenie upraw roślin GMO. Szkodliwość ta jest publikowana przez naukowców i dostępna na stronach internetowych.

Wobec powyższego w trosce o zdrowie nasze oraz przyszłych pokoleń, kondycję gospodarki rolnej i środowiska, nie ma najmniejszego powodu, by stosować uprawy roślin GMO w naszej Ojczyźnie, lub sprowadzać takie rośliny z zagranicy.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ TO ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO  !!!

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

STOP dla TTIP i CETA

PIAST – JMEN wyraża zdecydowany sprzeciw podpisywaniu umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a USA i Kanadą (TTIP i CETA) mogącej spowodować zniszczenie Polskiego rolnictwa i inne gałęzie przemysłu.  Napływ żywności zza oceanu doprowadzi do upadku wielu gospodarstw rolnych a zwłaszcza tradycyjnych rodzinnych gospodarstw rolnych, produkujących zdrową żywność.  Osłabi też ochronę konsumentów przed GMO oraz szkodliwymi środkami chemicznymi masowo używanymi w produkcji rolnej w Ameryce Północnej. Jest to sprawa nie tylko rolników, ale całego społeczeństwa, bo JEŚĆ KAŻDY MUSI.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ, TO ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO !!!

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

Stanowisko PIAST-JMEN w sprawie ABORCJI

Naród który nie chroni życia poczętego jest narodem bez przyszłości !!!! Dotychczasowa – kompromisowa – ustawa aborcyjna jest optymalna i akceptowana przez większość społeczeństwa. Chroni życie poczęte, jednocześnie dając kobiecie wolność w podjęciu decyzji w trzech przypadkach.

Państwo powinno maksymalnie wspierać kobiety – rodziny w trudnych chwilach ekonomicznie i psychicznie, aby zjawisko aborcji, eliminować w zrozumieniu, a nie nakazem.

PREZES

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

 REJESTRACJA PARTII PIAST-JMEN 31. 07.2015R

 

Ostatnie wydarzenia

11 lutego
2020

Wybory Prezydenckie 2020r

W Y B O R Y

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2020 r.

 

PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów   POPIERA    Kandydata na PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZBIGNIEWA ANTONIEGO WESOŁOWSKIEGO.

Wesołowski Zbigniew Antoni; lider i realizator projektu pilotażowego w Polsce (2002-2005) z zakresu samochodów wycofanych z eksploatacji z Europy Środkowej na podstawie dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 
Kandydat w wyborach na Prezydenta RP w 2000 r.; popierany m. innymi przez płk Stanisława Kimszala, ps. Orlicz, i wiele związków AK; orędownik wdrażania ekonomii fizycznej wg Leibniza – Lyndona LaRouche, oraz Adama Doboszyńskiego jako kompilacja koncepcji do rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Dyrektor Generalny Międzynarodowego Forum Biznesmenów z Polski i Polonii.
 
Przedsiębiorca, nauczyciel i wychowawca z doświadczeniem teoretycznym i praktycznym w zakresie budowy okrętów i statków pełnomorskich, maszyn i urządzeń, oraz  wyposażenia morskiego w Polsce. Nauczyciel wyspecjalizowany w nauczaniu personelu z Polski, Tunezji, Wietnamu, Grecji i Kuby. Jest humanistą i orędownikiem ścisłej współpracy nauki z przemysłem, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb firm, oraz tworzenia nowych obiektów badawczych działających przede wszystkim dla przemysłu.
 
Dane osobowe:
 
Data urodzenia: 22 stycznia 1946 r. w Mogowie pow. Pułtusk,
Obywatelstwo i narodowość – polskie, status rodzinny: wdowiec; syn – 43 lata; dr. inż. automatyki i robotyki przemysłowej + studia podyplomowe rachunkowość zarządcza.
Wykształcenie: wyższe; magister nauk technicznych z zakresu mechaniki i elektroniki, specjalizacja: przemysł okrętowy, dydaktyka i wychowanie. Obecne: 2020 r. / Prezes Zarządu Fundacji Pomagamy; Światowego Ruchu Polaków i Polonii.
 
Doświadczenia zawodowe:
 
2007 – 2009 Prezes i Dyrektor Zarządzający – ARI General Management S.A. w Luksemburgu. Głównym przedmiotem zainteresowania spółki akcyjnej z 32-letnim stażem było zarządzanie i integracja inicjatywy połączenia projektu inwestycyjnego z inżynierią finansową. Głównym celem partnerstwa było zarządzanie monetarnymi instrumentami pochodnymi. Jeden z projektów obejmował przejęcie dwóch spółek naftowo-gazowych w Rosji i prace wprowadzające do nabycia GDI Game Domain International Plc.
 
2002 – 2006 Przewodniczący Rady Dyrektorów w konsorcjum „EKO Recykling” Organizacja Odzysku S.A. / Dyrektor Komitetu Organizacyjnego. Realizacja prac wstępnych i planowanych na podstawie dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Tworzenie kompleksowych rozwiązań dla przemysłowego przechowywania i przetwarzania.
 
1995 – 2001 Właściciel wydawnictwa książkowego i prasowego oraz drukarni offsetowej i sitodruku „HELIOGRAF”, kontynuowany pod nazwą „VESTON”. Druk książek naukowych i publikacji dla Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne. Druk i edycja miesięcznika „Szczecińskie Skrzyżowania” – publikacja informacyjna na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Druk specjalistyczny dla przemysłu maszynowego i systemów elektroenergetycznych. Edycja graficzna i przygotowanie do druku, montaż cyfrowy i zamówiony druk offsetowy. Redakcja i druk katalogów prestiżowych międzynarodowych spotkań „Baltic Herring Meeting”.
 
1991 – 1994 Właściciel „Wytwórni Pomocy Dydaktycznych”. Projekty dla szkół średnich i wyższych obejmujące przygotowanie pomocy edukacyjnych i szkolnych, takich jak kompleksowe wyposażenie w pomoce audiowizualne dla Akademii Morskiej w Szczecinie (przygotowanie grafiki bitew lądowych i morskich oraz modelu 2D struktury NATO). Produkcja pomocy edukacyjnych wykorzystujących zjawisko polaryzacji światła do dynamicznej prezentacji zjawisk fizycznych i mechanicznych. Realizacja zamówienia Ministerstwa Edukacji na wyposażenie Mobilnych Centrów Edukacyjnych w sprzęt komputerowy i maszyny do publikacji.
 
1986 – 1990 Nauczyciel zawodowy w dziedzinie pneumatyki i hydrauliki maszyn i urządzeń przemysłowych, sprzętu elektrycznego, mechaniki technicznej i nauk mechanicznych w Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjne im. Prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Szczecinie.
 
1982 – 1985 Starszy specjalista naukowo – techniczny w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Praca ze studentami na tematy specjalistyczne, między innymi: maszyny cieplne, urządzenia hydrauliczne, badania wytrzymałości metali i tworzyw sztucznych, przetworniki pomiarowe, systemy automatyki przemysłowej. Nauczyciel Rzemiosła Artystycznego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. Przewodniczący Komitetu Edukacji Politechnicznej w Zakładzie Doskonalenia Nauczycieli (ODN) w Szczecinie.
 
1979 – 1982 Starszy specjalista ds. Technologii numerycznych w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w Szczecinie.
 
1968 – 1982 Nauczyciel i Wychowawca przedmiotów okrętowych w Zasadniczej Szkole Budowy Okrętów dla Pracujących Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Nauczyciel mianowany dożywotnio przez Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego w Polsce. Wykształcił i wychował ponad trzy tysiące absolwentów w różnych zawodach okrętowych.
 
Do żadnej partii nigdy nie należał; wspierał aktywnie i czynnie ruchy wolnościowe i rekonstrukcyjne w zakresie Państwowości Polskiej – Narodowej. Jest Apostołem Fatimy przy Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi w Krakowie.

 

Idziemy do wyborów pod hasłami :

–   „ BRONIĆ POLSKICH WARTOŚCI I GODNEGO ŻYCIA POLAKÓW”

–   „ZAPEWNIĆ GODNŚĆ  PRAWU – RODZINIE – PRACY – ROLNICTWU ”

–   „DECYZJE SUWERENNE TU NAD WISŁĄ, DLA DOBRA POLSKI”

– ” ZDROWA POLSKA ŻYWNOŚĆ – ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO”

– „SILNA POLSKA ARMIA – GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA”

Prosimy członków PIAST – JMEN, sympatyków i wszystkich ludzi dobrej woli o zbieranie podpisów poparcia dla Kandydata na Prezydenta RP 2020 Zbigniewa Antoniego Wesołowskiego. Listę  podpisów poparcia  można pobrać na naszej stronie w zakładce „Dokumenty” i przesyłać na adres Biura Krajowego : PIAST -JMEN  ul. 3-go Maja 2/9, 62 – 700 Turek do dnia 20 marca 2020 r., za co z góry bardzo dziękujemy. Osoby, które pomogą nam w zbieraniu podpisów mogą skorzystać z możliwości udziału w Komisjach Wyborczych z Komitetu Wyborczego  Z. Wesołowskiego.  Za pomoc i współpracę bardo dziękujemy.

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

607-983-870