Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

DEKLARACJA IDEOWA,PROGRAM, STATUT itd – w Zakładce „dokumenty do pobrania”

 

Pełnych radości, pokoju Świąt Wielkiej Nocy

oraz wiele pomyślności i sukcesów

życzy:

Zarząd Krajowy

PIAST-JMEN

WYJAŚNIENIE NAZWY PARTII :  PIAST – JMEN

PIAST – określa POLSKOŚĆ, to nasze korzenie, wiara, kultura i tradycja,

JMEN – skrót oznaczający Jedność Myśli Europejskich Narodów, to kierunek współczesnej polityki zagranicznej propagujący Europę Ojczyzn, czyli mniej dyktatu Unii Europejskiej, a więcej wolności w działaniu jej państw. Jedność UE w zakresie wolnego przepływu ludności i kapitału, nadzorowanej gospodarki paliwowo – energetycznej i wspólnego bezpieczeństwa w tym militarnego. (W przyszłości w tej część nazwy partii  dodamy  „iŚ”, czyli  JMENiŚ  – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata – akcentując równocześnie Jedność Europy i świata w dążeniu do pokoju na świecie i współpracy) Więcej wyjaśnień o nazwie partii zawiera program.

 

EXPLANATION OF THE PARTY NAME: PIAST – JMEN

PIAST – defines Polishness, our roots, faith, culture and tradition.

JMEN – an acronym means the unity of thoughts of European Nations, it is a modern foreign policy propagating Europe of homelands, so less dictates of the European Union, and more freedom in the actions of its states. The unity of the EU in the free movement of people and capital, supervised economy of fuel and common security including military. (In the future to the name of the party we will add ending „IŚ”. JMENIŚ – Unity of thoughts of European Nations and World – while accepting the unity of Europe and the World in pursuit of world peace and cooperation). More explanation about the name of the party is included in the program.

 

ERKLÄRUNG DER PARTEI NAMEN: HUB – JMEN

 

ERKLÄRUNG DER PARTEI NAMEN: HUB – JMEN

HUB – definiert Polentum, unsere Wurzeln, Glaube, Kultur und Tradition,

JMEN – eine Abkürzung für europäisches Denken Einheit der Nationen, das ist die Richtung der zeitgenössischen Außenpolitik der Förderung der Europa-Heimat, weniger das Diktat der Europäischen Union, und mehr Handlungsfreiheit in ihrem Land. Die Einheit der Freizügigkeit von Personen und Kapital der EU, überwacht den Kraftstoffverbrauch – und gemeinsame Energiesicherheit im Militär.(In der Zukunft in diesem Teil des Namens der Partei, wird „IS“ hingefügt also JMENiŚ- Unity Gedanke der Europäischen Nationen und der Welt –zugleich die Einheit Europas und der Welt, in der Verfolgung der Welt Frieden und Zusammenarbeit).  Mehr Erklärungen über das Parteien einhält  Programm.

 

 

ВЫЯСНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ПАРТИИ: ПЯСТ – ЕМЕН

 

ПЯСТ – обозначает ПОЛЬСКОСТЬ, это наши корни, вера, культура и традиция,

 ЕМЕН – сокращение, которое обозначает Единство Мысли Европейских Народов, это направление современной заграничной политики предлагающей Европу Стран, значит меньше диктата Европейского Союза а больше свободы

в деятельности этих государств. Единство Европйского Союза в предмете перемещения людей и капитала, надзора народного хозяйства в области топлива и энергетики и совместной милитарной безопастности. ( В будущим к названию нашей партии добавим буквы *иС* значмит: ЕМЕНиМ – Единство Мысли Европейских Народов и Мира – акцептируя одновременно Единство Европы и Мира в стремлении к миру на земле и общего сотрудничества ).

Hymnem PIAST-JMEN jest pieśń „ROTA” 

(zgodnie ze statutem art.58 p 4)

 

                        Ta piękna pieśń   „Jak długo w sercach naszych”

         niech budzi w Polakach ducha patriotyzmu,  dodaje odwagi 

                  i wigoru w organizowaniu nowej  alternatywy  :  PIAST – JMEN

 

PRZESŁANIE Światowych Dni Młodzieży

Kraków 26-31 lipca 2016r

 to : PAMIĘĆODWAGAPRZYSZŁOŚĆ
Te wartości proponuję zwłaszcza dla MŁODYCH zastosować również w budowie nowej alternatywy politycznej :
PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów, gdzie :

PAMIĘĆ to              –  PIAST, bo to nasza historia, tradycja i kultura

ODWAGA to           –  JMEN,to współczesność, to Europa OJCZYZN, czyli więcej wolności i suwerenności poszczególnych państw UE, a mniej dyktatu „Brukseli”,

PRZYSZŁOŚĆ to   –  życie w jedności, symbiozie i pokoju.

WAŻNE !!! POLITYKA jest kreatorem przyszłości, więc jaka będzie stosowana, taka będzie PRZYSZŁOŚĆ !!!

Prezes

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

13 MAJA 2016r 

KONFERENCJA PRASOWA W DNIU ŚWIĘTA PIAST-JMEN

I JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

 Stanowisko PIAST-JMEN w sprawie uchodźców

Pomoc humanitarna dla ratowania życia uchodźców zbliżonych kulturowo TAK i na ściśle określony czas.  NIE dla imigrantów ekonomicznych.

Nikt suwerennemu państwu nie może narzucić  ilości przyjęcia uchodźców.

Kto rozpętał wojnę w Syrii ma obowiązek doprowadzić do zakończenia konfliktu, aby uchodźcy mogli bezpiecznie wrócić do swojej Ojczyzny.

Polska ma pilny obowiązek uregulować sprawę SWOICH RODAKÓW przymusowo  wywiezionych do Rosji w czasie II Wojny Światowej.

PREZES

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

  POLSKA CAŁKOWICIE WOLNA OD GMO !!!

 

Polskie rolnictwo jest w stanie wyżywić naród dotychczasowymi sprawdzonymi produktami

wysokiej jakości i jednocześnie stosować eksport. Dyrektywa UE wymaga tylko od poszczególnych państw zajęcia stanowiska w sprawie GMO, co ważne : nie nakazuje stosowania tych organizmów, pozostawiając wolny wybór. Żadne pieniądze nie są w stanie naprawić szkód jakie spowoduje wprowadzenie upraw roślin GMO. Szkodliwość ta jest publikowana przez naukowców i dostępna na stronach internetowych.

Wobec powyższego w trosce o zdrowie nasze oraz przyszłych pokoleń, kondycję gospodarki rolnej i środowiska, nie ma najmniejszego powodu, by stosować uprawy roślin GMO w naszej Ojczyźnie, lub sprowadzać takie rośliny z zagranicy.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ TO ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO  !!!

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

STOP dla TTIP i CETA

PIAST – JMEN wyraża zdecydowany sprzeciw podpisywaniu umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a USA i Kanadą (TTIP i CETA) mogącej spowodować zniszczenie Polskiego rolnictwa i inne gałęzie przemysłu.  Napływ żywności zza oceanu doprowadzi do upadku wielu gospodarstw rolnych a zwłaszcza tradycyjnych rodzinnych gospodarstw rolnych, produkujących zdrową żywność.  Osłabi też ochronę konsumentów przed GMO oraz szkodliwymi środkami chemicznymi masowo używanymi w produkcji rolnej w Ameryce Północnej. Jest to sprawa nie tylko rolników, ale całego społeczeństwa, bo JEŚĆ KAŻDY MUSI.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ, TO ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO !!!

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

Stanowisko PIAST-JMEN w sprawie ABORCJI

Naród który nie chroni życia poczętego jest narodem bez przyszłości !!!! Dotychczasowa – kompromisowa – ustawa aborcyjna jest optymalna i akceptowana przez większość społeczeństwa. Chroni życie poczęte, jednocześnie dając kobiecie wolność w podjęciu decyzji w trzech przypadkach.

Państwo powinno maksymalnie wspierać kobiety – rodziny w trudnych chwilach ekonomicznie i psychicznie, aby zjawisko aborcji, eliminować w zrozumieniu, a nie nakazem.

PREZES

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

 REJESTRACJA PARTII PIAST-JMEN 31. 07.2015R

 

Ostatnie wydarzenia

10 października
2018

WYBORY  SAMORZĄDOWE 2018

WYBORCO !!!

NARODOWCY TO POTOMKOWIE PIASTÓW.   PIASTOWIE I NARODOWCY NIGDY NIE  ZDRADZĄ SWOJEGO NARODU I OJCZYZNY POLSKI !  PIAST – JMEN TO NOWOCZESNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ. ZAUFAJ NAM . ODDAJ GŁOS NA LISTĘ nr 7 poz. 4

EUGENIUSZ   MACIEJEWSKI

   

KANDYDAT PIAST – JMEN

DO SEJMIKU WIELKOPOLSKIEGO

LISTA nr 7 RUCH NARODOWY RP

OKRĘG : KONIN – KOŁO – SŁUPCA – TUREK

MOJA BIOGRAFIA :

Lat 64, żonaty, troje dzieci, szczęśliwy dziadek. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu – inż. technologii żywności. Pracowałem w rodzinnym gospodarstwie rolnym. W PSS „Społem” w Turku jako ciastkarz – piekarz.  Odbyłem 2-letnią Zasadniczą Służbę Wojskową w Dywizji Kościuszkowskiej.  Pracowałem w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni „SCH” w Koninie – jako inspektor nadzorowałem technologię produkcji w zakładach spożywczych całego województwa.  Następnie byłem kierownikiem wytwórni napojów gazowanych i rozlewni piwa oraz piekarni w Gminnej Spółdzielni „SCH” w Ślesinie – gdzie zakłady te wyprowadziłem ze strat na zyski.  Ukończyłem szkołę podoficerską w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW i A w Łodzi.  Służyłem w Policji Konin i Turek uzyskując stopień podinspektora. Obecnie jestem Prezesem PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów oraz Przewodniczącym Zarządu Powiatowego Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” w Turku. Działam społecznie organizując m.in. kolonie dla dzieci.

 TEZY PROGRAMOWE PIAST – JMEN  

Sejmik Wielkopolski

– W okręgu nr 4 : Konin – Koło – Słupca –Turek w którym kandyduję, przemiany gospodarcze najbardziej dotknęły powiat Turecki, gdyż zlikwidowano cały przemysł. Wobec niniejszego rejon ten wymaga szczególnego wsparcia finansowego i inwestycyjnego dla tworzenia miejsc pracy.

– Wykorzystać w całości otrzymane środki finansowe UE do wdrażania wszelkich programów, zwłaszcza tworzące miejsca pracy.

– W pierwszej kolejności władze państwowe – samorządowe mają obowiązek umożliwić swoim rodakom – przymusowo wywiezionym na wschód – powrót do swojej Ojczyzny. Dopiero później podjąć decyzję co do możliwości przyjęcia imigrantów. Obecnie wyrażamy sprzeciw wobec masowemu, niekontrolowanemu sprowadzaniu do Polski imigrantów.

– W zakresie gospodarki wspieranie infrastruktury biznesu dla lokowania inwestycji przemysłu rolno – spożywczego w wykonaniu nowoczesnej Polskiej Spółdzielczości Rolniczej – co da w województwie tysiące miejsc pracy.             To Europa wzięła przykład z Polskiej Spółdzielczości, gdzie doskonale funkcjonuje.  Musimy ją odbudować, bo tylko Spółdzielczość rozwiąże nam szereg problemów. Rozwijanie eksportu dla wytworzonych dóbr. Wspierać projekty władz Samorządowych. Dążyć do zrównoważonego rozwoju całego województwa.

– W rolnictwie zatrzymać dalszą likwidację rodzinnych gospodarstw rolnych, dla zapewnienia społeczeństwu zdrowej żywności. Odchodzenie od produkcji wielkotowarowej – wątpliwej jakości – na rzecz rodzinnych gospodarstw. Polska całkowicie wolna od GMO.  W produkcji rolnej i przetwórstwie rolnym stosować racjonalnie środki chemiczne – mając na względzie jakość zdrowotną produktu. Wprowadzić zakaz przerabiania zdrowej żywności w biogazowniach. Z uwagi na występujące susze, dla zwiększenia  wilgotności ziemi i zwiększenia wydajności plonów, koniczne jest stosowanie retencji wody.  Dążyć do wyrównania dopłat w rolnictwie, w porównaniu do sąsiednich państw UE. Tylko nowoczesna Polska Spółdzielczość Rolnicza rozwiąże dzisiejsze problemy rolników.

– W zakresie służby zdrowia ważna jest szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna, leczenie poprzez : zdrowe żywienie, higienę życia, odpoczynek, kulturę, sport , ergonomię pracy, bhp itp.. Zabezpieczyć środki finansowe do sprawnego funkcjonowania  leczenia chorych. Wprowadzić dobrowolność  dodatkowych szczepień. Stosować szczepionki tylko naukowo sprawdzone o ich nieszkodliwości dla zdrowia człowieka. W leczeniu chorych wykorzystywać  najnowsze naukowe osiągnięcia medycyny. Zapamiętajmy, taniej i przyjemniej  stosować profilaktykę jw., niż cierpiąc leczyć chorobę.

– Szkolnictwo ma wymiar szczególny, bo taka będzie Rzeczpospolita Polska, jakie jej młodzieży chowanie. Program nauczania ma wyczerpująco uwzględniać m.in. naszą historię, tradycję, kulturę itd.  Szkoły ponadpodstawowe  muszą współpracować z przemysłem dla zapewnienia wykwalifikowanych kadr pracowniczych. W nauczaniu stosować innowacyjność  i  najnowsze osiągnięcia myśli technicznej.

– Środowisko ma być przyjazne dla człowieka. Pojawiające się w ostatnich latach susze stwarzają dla człowieka poważne zagrożenie, i każdy wie, że bez wody nie ma życia. Dlatego musimy stosować retencje wody. By zmniejszyć zaśmiecanie środowiska należy pilnie wprowadzać nowoczesne technologie produkcji opakowań biodegradalnych i stosować je w codziennym użytku. Stosować nadzór z zakresu gospodarki odpadami, pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Promocja działań proekologicznych.

– Wspieranie szeroko pojętej kultury oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. Współpraca z samorządowymi instytucjami kultury i organizacjami pożytku publicznego działającymi w obrębie kultury i sztuki.

– Kreować politykę województwa w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.  W tym, prowadzić  wykaz obiektów i urządzeń sportowych w województwie, nadzór nad nimi oraz planowanie i realizowanie rozbudowy wielkopolskiej bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, a także jej wyposażenie, korzystając z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

– Z zakresu transportu koordynacja komunikacji publicznej o znaczeniu wojewódzkim, w szczególności transport kolejowy i autobusowy.

 – W temacie infrastruktury koordynacja realizacji zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, współdziałanie przy opracowywaniu projektów strategii rozwoju województwa i programów wojewódzkich. Realizacja zadań z zakresu drogownictwa, ruchu drogowego, energetyki i gazownictwa.

Eugeniusz Maciejewski