Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

DEKLARACJA IDEOWA,PROGRAM, STATUT itd – w Zakładce „dokumenty do pobrania”

 

 NIECH RADOSNE, PEŁNE NADZIEI ŚWIĘTA WIELKANOCNE PRZYNIOSĄ WSZYSTKIM DUŻO RODZINNEJ MIŁOŚCI, ZDROWIA, POGODY DUCHA. TRADYCYJNIE SMACZNEGO JAJECZKA  I MOKREGO DYNGUSA !

życzy:

Zarząd Krajowy

PIAST-JMEN

 

WYJAŚNIENIE NAZWY PARTII :  PIAST – JMEN

PIAST – określa POLSKOŚĆ, to nasze korzenie, wiara, kultura i tradycja,

JMEN – skrót oznaczający Jedność Myśli Europejskich Narodów, to kierunek współczesnej polityki zagranicznej propagujący Europę Ojczyzn, czyli mniej dyktatu Unii Europejskiej, a więcej wolności w działaniu jej państw. Jedność UE w zakresie wolnego przepływu ludności i kapitału, nadzorowanej gospodarki paliwowo – energetycznej i wspólnego bezpieczeństwa w tym militarnego. (W przyszłości w tej część nazwy partii  dodamy  „iŚ”, czyli  JMENiŚ  – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata – akcentując równocześnie Jedność Europy i świata w dążeniu do pokoju na świecie i współpracy) Więcej wyjaśnień o nazwie partii zawiera program.

 

EXPLANATION OF THE PARTY NAME: PIAST – JMEN

PIAST – defines Polishness, our roots, faith, culture and tradition.

JMEN – an acronym means the unity of thoughts of European Nations, it is a modern foreign policy propagating Europe of homelands, so less dictates of the European Union, and more freedom in the actions of its states. The unity of the EU in the free movement of people and capital, supervised economy of fuel and common security including military. (In the future to the name of the party we will add ending „IŚ”. JMENIŚ – Unity of thoughts of European Nations and World – while accepting the unity of Europe and the World in pursuit of world peace and cooperation). More explanation about the name of the party is included in the program.

 

ERKLÄRUNG DER PARTEI NAMEN: HUB – JMEN

 

ERKLÄRUNG DER PARTEI NAMEN: HUB – JMEN

HUB – definiert Polentum, unsere Wurzeln, Glaube, Kultur und Tradition,

JMEN – eine Abkürzung für europäisches Denken Einheit der Nationen, das ist die Richtung der zeitgenössischen Außenpolitik der Förderung der Europa-Heimat, weniger das Diktat der Europäischen Union, und mehr Handlungsfreiheit in ihrem Land. Die Einheit der Freizügigkeit von Personen und Kapital der EU, überwacht den Kraftstoffverbrauch – und gemeinsame Energiesicherheit im Militär.(In der Zukunft in diesem Teil des Namens der Partei, wird „IS“ hingefügt also JMENiŚ- Unity Gedanke der Europäischen Nationen und der Welt –zugleich die Einheit Europas und der Welt, in der Verfolgung der Welt Frieden und Zusammenarbeit).  Mehr Erklärungen über das Parteien einhält  Programm.

 

 

ВЫЯСНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ПАРТИИ: ПЯСТ – ЕМЕН

 

ПЯСТ – обозначает ПОЛЬСКОСТЬ, это наши корни, вера, культура и традиция,

 ЕМЕН – сокращение, которое обозначает Единство Мысли Европейских Народов, это направление современной заграничной политики предлагающей Европу Стран, значит меньше диктата Европейского Союза а больше свободы

в деятельности этих государств. Единство Европйского Союза в предмете перемещения людей и капитала, надзора народного хозяйства в области топлива и энергетики и совместной милитарной безопастности. ( В будущим к названию нашей партии добавим буквы *иС* значмит: ЕМЕНиМ – Единство Мысли Европейских Народов и Мира – акцептируя одновременно Единство Европы и Мира в стремлении к миру на земле и общего сотрудничества ).

Hymnem PIAST-JMEN jest pieśń „ROTA” 

(zgodnie ze statutem art.58 p 4)

 

                        Ta piękna pieśń   „Jak długo w sercach naszych”

         niech budzi w Polakach ducha patriotyzmu,  dodaje odwagi 

                  i wigoru w organizowaniu nowej  alternatywy  :  PIAST – JMEN

 

PRZESŁANIE Światowych Dni Młodzieży

Kraków 26-31 lipca 2016r

 to : PAMIĘĆODWAGAPRZYSZŁOŚĆ
Te wartości proponuję zwłaszcza dla MŁODYCH zastosować również w budowie nowej alternatywy politycznej :
PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów, gdzie :

PAMIĘĆ to              –  PIAST, bo to nasza historia, tradycja i kultura

ODWAGA to           –  JMEN,to współczesność, to Europa OJCZYZN, czyli więcej wolności i suwerenności poszczególnych państw UE, a mniej dyktatu „Brukseli”,

PRZYSZŁOŚĆ to   –  życie w jedności, symbiozie i pokoju.

WAŻNE !!! POLITYKA jest kreatorem przyszłości, więc jaka będzie stosowana, taka będzie PRZYSZŁOŚĆ !!!

Prezes

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

13 MAJA 2016r 

KONFERENCJA PRASOWA W DNIU ŚWIĘTA PIAST-JMEN

I JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

 Stanowisko PIAST-JMEN w sprawie uchodźców

Pomoc humanitarna dla ratowania życia uchodźców zbliżonych kulturowo TAK i na ściśle określony czas.  NIE dla imigrantów ekonomicznych.

Nikt suwerennemu państwu nie może narzucić  ilości przyjęcia uchodźców.

Kto rozpętał wojnę w Syrii ma obowiązek doprowadzić do zakończenia konfliktu, aby uchodźcy mogli bezpiecznie wrócić do swojej Ojczyzny.

Polska ma pilny obowiązek uregulować sprawę SWOICH RODAKÓW przymusowo  wywiezionych do Rosji w czasie II Wojny Światowej.

PREZES

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

  POLSKA CAŁKOWICIE WOLNA OD GMO !!!

 

Polskie rolnictwo jest w stanie wyżywić naród dotychczasowymi sprawdzonymi produktami

wysokiej jakości i jednocześnie stosować eksport. Dyrektywa UE wymaga tylko od poszczególnych państw zajęcia stanowiska w sprawie GMO, co ważne : nie nakazuje stosowania tych organizmów, pozostawiając wolny wybór. Żadne pieniądze nie są w stanie naprawić szkód jakie spowoduje wprowadzenie upraw roślin GMO. Szkodliwość ta jest publikowana przez naukowców i dostępna na stronach internetowych.

Wobec powyższego w trosce o zdrowie nasze oraz przyszłych pokoleń, kondycję gospodarki rolnej i środowiska, nie ma najmniejszego powodu, by stosować uprawy roślin GMO w naszej Ojczyźnie, lub sprowadzać takie rośliny z zagranicy.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ TO ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO  !!!

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

STOP dla TTIP i CETA

PIAST – JMEN wyraża zdecydowany sprzeciw podpisywaniu umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a USA i Kanadą (TTIP i CETA) mogącej spowodować zniszczenie Polskiego rolnictwa i inne gałęzie przemysłu.  Napływ żywności zza oceanu doprowadzi do upadku wielu gospodarstw rolnych a zwłaszcza tradycyjnych rodzinnych gospodarstw rolnych, produkujących zdrową żywność.  Osłabi też ochronę konsumentów przed GMO oraz szkodliwymi środkami chemicznymi masowo używanymi w produkcji rolnej w Ameryce Północnej. Jest to sprawa nie tylko rolników, ale całego społeczeństwa, bo JEŚĆ KAŻDY MUSI.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ, TO ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO !!!

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

Stanowisko PIAST-JMEN w sprawie ABORCJI

Naród który nie chroni życia poczętego jest narodem bez przyszłości !!!! Dotychczasowa – kompromisowa – ustawa aborcyjna jest optymalna i akceptowana przez większość społeczeństwa. Chroni życie poczęte, jednocześnie dając kobiecie wolność w podjęciu decyzji w trzech przypadkach.

Państwo powinno maksymalnie wspierać kobiety – rodziny w trudnych chwilach ekonomicznie i psychicznie, aby zjawisko aborcji, eliminować w zrozumieniu, a nie nakazem.

PREZES

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

 REJESTRACJA PARTII PIAST-JMEN 31. 07.2015R

 

Ostatnie wydarzenia

30 sierpnia
2019

WYBORY DO SEJMU i SENATU PAŹDZIERNIK 2019 r.

 

PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów zarejestrował w PKW Komitet Wyborczy PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów. Z uwagi na brak dostatecznej liczby chętnych kandydatów na Posłów i Senatorów odstąpiliśmy od samodzielnego rejestrowania list wyborczych.

Członkowie PIAST – JMEN biorą udział w Wyborach Parlamentarnych 2019 z list KW Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów.

– Eugeniusz Maciejewski Kandydat na Posła w Okręgu 37 Konin, poz. 2

– Krzysztof Prokopczyk Kandydat na Senatora w Okręgu 47

NAJWAŻNIEJSZE TEZY PROGRAOWE PIAST – JMEN

WYBORY PARLAMENTARNE 2019 r.

 

1- Suwerenne Decyzje podejmowane tu nad Wisłą – bez dyktatu sił zewnętrznych.

2- Przywrócić godność prawu – w tym zmiany w Konstytucji np. art. 220 (uwolnić Polską walutę), jasne i czytelne prawo napisane od nowa.

3- Fundamentem państwa jest :

           – ziemia   – w rękach Polaków, obcokrajowcy – dzierżawa,

           – rodzina – żona, mąż i ich dzieci,

           – wiara    – kultura – tradycja chrześcijańska,

           – szkoła   –  kreatywna, z nauczaniem prawdy historycznej i patriotyzmu,

           – gospodarka – wolno rynkowa.

4- Gospodarka oparta o 4 filary :

           – działy strategiczne w zasobach Skarbu Państwa,

           – działalność prywatna,

           – działalność Polskiej Spółdzielni Przetwórstwa Rolnego,

           – rolnictwo.

5-  Polskie rolnictwo wolne od GMO. Nie zostanie przedłużona umowa na sprowadzanie roślin GMO. Ożywi to Polskie rolnictwo, poprawi zdrowotność żywieniową, oraz ożywi eksport.

6- Dobra ziemskie należą do wyłączności Polaków i będą wydobywane do ostatniego kilograma, z zachowaniem technologii sprzyjających środowisku.

7- Naprawić służbę zdrowia, zwiększyć wydatki, zmniejszyć kolejki. Silna Polska armia.

8- Koniec z planowaniem deficytu budżetowego państwa, czyli życia na kredyt -prowadzącego do ekonomicznych problemów dla przyszłych pokoleń. Im większy dług, tym mniejsza suwerenność !

9- Likwidacja kominów płacowych. Najwięcej zarabia Prezydent i następnie hierarchicznie w dół do robotnika, który powinien zarobić na utrzymanie rodziny, bez konieczności wspierania finansowego.

10- Sukcesywnie zwiększać kwotę wolną od podatku. Uregulować i obniżać podatki. Wprowadzać postęp techniczny, by zwiększać wydajność pracy i płace. Zmniejszać koszty pracownika na rzecz podwyższania płac. W ramach możliwości budżetu zachować wsparcie finansowe dla dzieci.

11- Wprowadzić  instytucję odwołania posła i pozbycia mandatu gdy przejdzie do innego ugrupowania w czasie trwania kadencji oraz rozdział władzy ustawodawczej – wykonawczej – sądowniczej. Poseł ma pracować w Sejmie i ze społeczeństwem.

12- LGBT –tolerancja TAK, afirmacja NIE. Nie dla legalizacji związków niezgodnych z prawem natury.

13- Koniec poniżania i okradania Narodu Polskiego. Osoby na stanowiska rządowe muszą udostępnić społeczeństwu swoją narodowość.

Program jest dynamiczny i może być modyfikowany, za wyjątkiem pkt. 1, 3, 6,12,13.

PIAST = POLAK, dlatego jednoczymy wszystkich Polaków, odrzucając skrajności z prawej, jak i z lewej strony. Jako potomkowie PIASTÓW musimy stanowić JEDNO, a nie podziały na lewo – prawo !!!

 

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

29 sierpnia
2019

DOŻYNKI 2019r

PRZEMÓWIENIE DOŻYNKOWE 2019 przedstawione Rolnikom w Święto Plonów w Gminach  : Kawęczyn, Władysławów, Turek, Malanów oraz podczas  Dożynek Powiatu Tureckiego w Gminie Dobra.

 

PRZEMÓWIENIE DOŻYNKOWE 2019 r.

  Parlamentarzyści,  Szanowni Rolnicy, Duchowni, Przedstawiciele Władz Samorządowych i Państwowych, wszyscy zgromadzeni – witam bardzo serdecznie !, a szczególnie Rolników, bo to dziś Wasze święto Plonów !

      W tak uroczystym dniu Dożynek należy świętować, cieszyć się i dziękować Bogu za plony !.   Ale to również stosowna chwila, by dokonać obiektywnej oceny sytuacji w rolnictwie i wyciągnąć WNIOSKI na przyszłość !

  Dziś musimy się głęboko zastanowić dokąd władze nas prowadzą, czy zapewnione jest bezpieczeństwo żywnościowe Narodu ?

       Z uwagi na czas przytoczę tylko najważniejsze tematy.

Wszyscy wiemy, że  małe rodzinne gospodarstwa rolne – to perły produkcji zdrowej żywności !    Nawet obcokrajowcy ostrzegali nas, by nie likwidować takich gospodarstw !

       Jako Przewodniczący Związku  Rolniczego, jako Prezes partii PIAST -JMEN pisałem w tamtych latach – za rządów PO – PSL  pisma do różnych instytucji i jak grochem o ścianę !       Dziś w Polsce większość zagród rolnych świeci pustkami – brak produkcji.    ROLNIKU ! w kampanii wyborczej zapytaj  ich, dlaczego to zrobili, dlaczego w oborach cisza. W to miejsce są tworzone hodowle  wielotysięczne z zastosowaniem pasz GMO i chemii.  A nasze zdrowe rośliny idą do biogazowi na energię, gdzie Polska węglem stoi !.

To absurd, to jakiś koszmar, to paranoja ! Człowiek musi postępować i żyć zgodnie z prawem natury! Bo inaczej, UWAGA : „Natura udzieli nam straszliwej lekcji” to nie ja jestem taki mądry, to są ostrzeżenia i najnowsze słowa Papieża Franciszka !  Żywność, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczona do żywienia, a nie na energię  !            Już mamy ostrzeżenie, gdzie natura spala nam żywność na polach. Naukowcy wyliczyli, ze każdy Polak rocznie zjada kilka kilogramów środków chemicznych ! Stąd wątroby nasze nie wytrzymują i mamy problemy zdrowotne !

Spróbuj siostro i bracie wlewać do samochodu zanieczyszczone paliwo – daleko nie ujedziesz.  To samo jest z człowiekiem, gdy będzie konsumował złej jakości żywność !

Bezpieczeństwo żywnościowe pod względem jakości zostało mocno zachwiane, jak również pod względem ilości, bo kilka produkcji wielkotowarowych jest łatwiej w różnych okolicznościach zniszczyć, niż produkcje w tysiącach gospodarstw. A co najważniejsze, zanika przywiązanie do ziemi, kultura, tradycje rodzinne, wymiana pokoleniowa, a wraz z tym zanika wiara, która tak bardzo jest dziś ze wszystkich stron atakowana.  A czy nie zauważacie Państwo, że tak liczne pozbywanie rolników ziemi, jest jednym z elementów walki z wiarą Ojców naszych ?.

    Czy ktoś nad tym panuje, kontroluje i odpowiada ?   Moim zdaniem wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Władze, że nie potrafią właściwie zarządzać, a my –społeczeństwo – suweren, że takie władze wybieramy !.

                    Kto firmuje, popiera, głosuje na ugrupowania, co zlikwidowały rodzimą gospodarkę, wprowadzając system gospodarki KOLONIALNEJ, a nasze dzieci wysłali za chlebem – jest współodpowiedzialny moralnie i politycznie.

                    Proszę, wyciągnijmy właściwe WNIOSKI na przyszłość, by Polskie rolnictwo przestawić na właściwe tory, dla dobra nas wszystkich !.

                    Rolnicy !, PIASTOWIE mają konkretne dla Was rozwiązania i będziemy to realizować, oczywiście za Waszym przyzwoleniem,  a mianowicie :

1- zaprzestać sprowadzania do Polski milionów ton roślin GMO. To nasze duże gospodarstwa mają zająć się produkcją zdrowych roślin na paszę, a wszystkie mniejsze rodzinne gospodarstwa  produkcją zwierząt, drobiu, warzyw,  itd.

2- odbudować w całym kraju Polską Spółdzielczość Przetwórstwa Rolnego. Dziś rolnikowi zaleca się : produkować – przetwarzać – sprzedawać. Może jeszcze zamontujemy rolnikowi z tyłu miotłę, żeby za sobą zamiatał – mówiąc żartobliwie.  Nie tędy droga !. Rolnik ma się zająć produkcją, a przetwarzaniem i zbytem Spółdzielczość.  Oczywiście kto będzie chciał, może przetwarzać i sprzedawać.                                                                    3– zbiorniki wodne, a przy ujściu turbiny – czyli elektrownie wodne,  itd., itd..

                     Tęskno mi Panie, tęskno mi Panie do kraju tego, gdzie okruszynę chleba podnoszą  z ziemi dla uszanowania Nieba. Tęskno mi Panie !

      Cieszmy się dziś Świętem Plonów.  Życzę Rolnikom i Zgromadzonym wszystkiego co najlepsze.  Dziękuję za uwagę

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski