Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

PROGRAM 26.04.2015r

Turek 17 grudnia 2014 r.

 

Z  A  Ł  O  Ż  E  N  I  A  P  R  O  G  R  A  M  O  W  E

P  I  A  S  T  –  Jedność  Myśli  Europejskich  Narodów

Skrót  :  PIAST-JMEN

 

 

M   O   T   T   O

 

–  BÓG  –  HONOR  –  OJCZYZNA

–  RODZINA – SZKOŁA – ZIEMIA  – WOLNOŚĆ

–  ZAUFANIE – SPRAWIEDLIWOŚĆ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

– POLSKA W JEDNOŚCI Z NARODAMI EUROPY WE WSPÓLNEJ PRACY, POKOJU, DĄŻENIACH I PERSPEKTYWACH

 

WYJAŚNIENIE NAZWY PARTII

     PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów,  to partia o nazwie dwuczłonowej, z którą łączymy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Zakładamy nową partię polityczną przywołując słowa Sokratesa :

„Sekretem sukcesu jest skupienie

całej Twojej energii

nie na walce ze starym,

a na budowaniu nowego”

PIAST :

– Piast to Polskość, to nasza historia, kultura, tradycja. Wszyscy Polacy to  królewski szczep Piastowy – „Rota”

– nawiązujemy do tradycji PSL „Piast” Wincentego Witosa partii ludowej, która była jednym z większych stronnictw politycznych w okresie międzywojennym, wywierającym znaczny wpływ na politykę państwa. Czerpiemy wzorce z działalności m.in:  Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Hipolita Cegielskiego  i z nauk Świętego Jana Pawła II,

– akcentujemy nasze przywiązanie do tradycji i jednocześnie podkreślamy, jak ważne jest projektowanie przyszłości,

– w naszych działaniach pragniemy z dużą odpowiedzialnością mieć wpływ na to, co się dzieje.

Jedność Myśl Europejskich Narodów – przede  wszystkim jako jedność Narodowa, jedność myśl państw Europy w zakresie UE suwerennych OJCZYZN.

 

Jedność Myśli Europejskich Narodów, w zakresie :

– Unia Europejska Ojczyzn,

– wolny przepływ ludności,

– wolny przepływ kapitału,

– spójna gospodarka energetyczna i bezpieczeństwo,

– europejski język turystyczno-urzędowy,

– zachowanie kultury chrześcijańskiej Europy,

– w przyszłości we wszystkich państwach UE wspólna waluta – Euro.

Polacy mają moralne prawo odwoływać się do -Jedności Myśli Europejskich Narodów – gdyż w dziejach historii walczyli broniąc nie tylko swojej Ojczyzny, ale i całej Europy, np. :

– odsiecz wiedeńska w 1683 r., która zahamowała ekspansję turecką. Wojska Polskie wraz ze sprzymierzeńcami dowodzone przez króla Polskiego Jana Sobieskiego ze wzgórza Kahlenberg rozbiły armię turecką,

– bitwa warszawska w 1920 r., zaliczana do najważniejszych bitew w dziejach Europy, zdecydowała o  losach naszego kontynentu. Decydującą rolę w niej odegrał naczelny Dowódca Józef Piłsudski i jego sztabowcy, a wojska rosyjskie zostały zmuszone do odwrotu,

– aktywne włączenie się Polaków do ruchu oporu narodów Europy w czasie II Wojny Światowej, którzy walczyli wszędzie w myśl hasła „za wolność Waszą i naszą” i zgodnie z polskimi tradycjami walk niepodległościowych,

– udziale Polaków na frontach II Wojny Światowej wśród wielu operacji wymieniamy m.in. walki II Korpusu Polskiego we Włoszech, a szczególnie w bitwie o Monte Cassino pod dowództwem gen. Władysława Andersa, a także działania polskich wojsk lądowych, marynarki wojennej i lotników z dywizjonów myśliwskich i bombowych w bitwie o Anglię.

 

W   S   T   Ę   P

   PIAST-JMEN w swym Motto bardzo wymownie określa cele i kierunki działania politycznego.

Jesteśmy potomkami Piastów, więc jest to partia wszystkich Polaków – bo sami ją tworzymy w swojej Ojczyźnie, dla Polaków – bo nasz program teraz i na przyszłość, przez Polaków – bo tylko my sami budujemy sobie teraźniejszość i przyszłość, a w przyszłości po nas nowe pokolenie rozszerzy program działań.

PIAST-JMEN to partia centroprawicowa o charakterze narodowo-chrześcijańsko-ludowym, bo jako potomkowie Piastów stanowimy jedność narodową, którą Piastowie wprowadzili w świat chrześcijaństwa i akcentujemy wartości ruchu ludowego Wincentego Witosa. Czerpiemy wzorce z działalności m.in:  Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Hipolita Cegielskiego i z nauk Świętego Jana Pawła II.

Łączy nas poszanowanie dla odrębności, odmiennych poglądów i przeświadczenie, że wielkość rodzi się z różnorodności, a tradycja jest źródłem twórczości i inspiracji.

Zapewniamy, że nasza partia polityczna to nie tylko droga do kariery, ale nade wszystko służba społeczna i realizacja wyznaczonych celów, że naszą rolą jest reprezentowanie wspólnoty, jej wartości, oczekiwań i nadziei.

PIAST-JMEN powstał by :

– wypełnić przesłanie Wincentego Witosa,  „… a Polska winna trwać wiecznie”,

– przeciwstawić się zgubnej dla człowieka i jego wolności globalizacji, prowadzącej do nadmiernej koncentracji władzy i majątku przez niewielkie grupy właścicieli, kosztem większości społeczeństwa,

– budować silną Polskę, szanowaną w Europie i w świecie, gwarantującą swoim obywatelom

godny byt i bezpieczeństwo.

–  zapewnić każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, rozwój intelektualny, równy dostęp do oświaty, kultury o ochrony zdrowia,

– dążyć do pozytywnych relacji państw europejskich,

– dbać o kulturę chrześcijańską  Europy, która daje jej jedność, różnorodność i piękno,

– również kształtować relacje z bliższymi i dalszymi sąsiadami, którzy do UE nie przystąpili.

Jesteśmy otwarci na inicjatywy twórcze organizacji, instytucji, społeczności lokalnych, środowisk Polonijnych, członków i sympatyków PIASTA-JMEN.

Jak Piastowie budowali zręby naszej Ojczyzny, tak teraz potomkowie Piastów muszą jej strzec jak źrenicy oka. Dziś nam potrzeba nade wszystko ludzi sumienia.

Demokracja bez zasad moralnych może stać się nową formą totalitarnego zniewolenia.

Wszystkich Rodaków o czystych rękach i gorącym sercu, którym dobro Polski oraz jej obecnych i przyszłych pokoleń uznają za wartość nadrzędną, zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi, by realizować program dla dobra wspólnego.

My wszystko możemy mieć, jeno tylko trzeba chcieć

Niech  PIAST-JMEN będzie alternatywą dla Rodaków w nadchodzące wybory parlamentarne 2015 r..

 

W   I   A   R   A

            Nasza kultura, tradycja, zasady, moralność jest osadzona na fundamentach wiary chrześcijańskiej.

Nie samym chlebem żyje człowiek, więc oprócz sfery ekonomicznej społeczeństwa nie mniej ważna jest sfera duchowa człowieka.

Wiara, to również wiara w siebie, w siłę człowieka, w jego sukces wspierany duchem, co umacnia nas w działaniu. Więc wszyscy Piastowie muszą zacząć od uwierzenia, od uwierzenia w sukces. Im więcej będzie w Nas wiary, tym więcej siły do osiągnięcia sukcesu.

Dlatego zagadnienie wiary jest umieszczone na początku programu.

PIAST-JMEN wskazuje, a zwłaszcza dla młodych pokoleń, że rola wiary – kościoła w narodzie jest przeogromna, nieoceniona i trzeba to kontynuować. To znaczenie wiary podkreśla nasza historia. I tak np. w czasie zaborów, mimo podziału kraju na trzy strefy, naród w duchu wiary stanowił jedność, co mobilizowało go do walki wyzwoleńczej.

Młode pokolenia Polaków ucząc się w domu i na lekcjach religii dekalogu, od 7 przykazania uczą się : prawa rodzinnego, karnego, cywilnego i kształtują swoją pozytywną osobowość.

Każdy powinien czerpać ze źródła swej religii i odrzucić wszystkie kłamliwe interpretacje. Bowiem w każdej z nich znajduje się czyste złoto – mądrość Najwyższego.

Piastowie mówią głosem Świętego J.P.II do wszystkich, a zwłaszcza do młodych – „abyście się nie znużyli, nie zniechęcili się, nie podcinali korzeni skąd wyrastamy”.

Ojczyzna, czy Europa rozdwojona przeciwko sobie ulega wstrząsowi i może runąć. Złączona zachowa się na zawsze. Akcentujemy nauczanie – „abyście się wzajemnie miłowali”. Miłość jest zasadą integralności, czyli zasadą wiążącą, która utrzymuje ludzkość w jedności i doskonałej harmonii we wszystkich jego działaniach.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że z chwilą odpływu wiary, panoszyć się będzie zło.

Czysta wiara i dobre intencje to gwarancja sukcesu nas wszystkich Europejczyków.

 

Nasze stanowisko dot. wiary Kościoła Rzymskokatolickiego :

– popieramy nauczanie lekcji religii w szkołach, jednakże z uwagi na stan budżetu Państwa proponujemy zmniejszenie o jedną godzinę lekcji religii tygodniowo.  W to miejsce wprowadzimy nowy przedmiot „Zdrowie”, gdyż obecnie dzieci prowadzą nieracjonalny styl życia prowadzący do nadmiernej otyłości i schorzeń. Również edukacja o szkodliwości alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Zapobiegnie to w przyszłości chorobom i zmniejszy wydatki państwa na służbę zdrowia,

– popieramy obecność krzyża w przestrzeni publicznej,

– mając na uwadze dobro wiary społeczeństwo nie będzie finansować z budżetu państwa żadnych wyznań. Wierni poszczególnych kościołów z własnej woli zapewnią byt duchownym. Natomiast, Państwo w ramach funduszy Konserwatora Zabytków, będzie wspierać remonty sakralnych obiektów zabytkowych,

– posługi kapłańskie w przestrzeni publicznej ( służby mundurowe itd.) nie będą finansowane przez państwo,

 

R   O   D   Z   I   N   A

 

Wszystkim nam wiadomo, że RODZINA to podstawowa komórka społeczna – jako związek kobiety i mężczyzny oraz ich dzieci.

Społeczeństwo, składające się z rodzin stanowi jedną całość, jakby jeden organizm ludzki. Gdy będzie degradacja komórki – rodziny, to kwestia czasu i zacznie niedomagać cały organizm – społeczeństwo. A za tym, każda rodzina jest ważna w społeczeństwie, ma określoną rolę do spełnienia i musi mieć warunki do normalnego funkcjonowania.

Troska wspólnoty o dobro jednostki i troska jednostki o dobro wspólne musi być ciągle żywa. Rodzinie nie obecnych igrzysk politycznych trzeba, lecz pracy i chleba.

Dziś, ogromna część społeczeństwa nie może utrzymać rodziny, a inni żyją ponad stan. Współcześni decydenci i posiadacze są zdominowani przez ego i chcą posiadać wykorzystując możliwości, żeby służyć swojej zachłanności, bogacąc się nadmiernie, a pozostali biednieją w zastraszającym tempie. Taki stan rzeczy jest NIEDOPUSZCZALNY.

Brak odpowiedzialności dotychczas rządzących może doprowadzić przyszłe pokolenia Polaków do śpiewania pieśni „Gdy naród do boju …”.

PIAST –  „JMEN” aby wprowadzić normalność w funkcjonowaniu rodzin, zastosuje wysoki solidaryzm społeczny i wprowadzi :

– ustawę regulującą minimalne wynagrodzenie w wysokości pozwalającej utrzymać rodzinę trzyosobową. W tym przypadku zasiłki rodzinne od drugiego dziecka. W budżetówce i spółkach skarbu państwa – wynagrodzenia maksymalne w poszczególnych resortach do Prezydenta włącznie, gdzie Prezydent otrzyma wynagrodzenie najwyższe. Właściciele prywatnych firm zatrudniając np. do 100 osób dochód roczny wolny od podatku np. na wysokości dochodu w sądownictwie, zatrudniając od 100 do 500 osób dochód roczny wolny od podatku na wysokości dochodu w parlamencie, a firma największa może mieć dochód w wysokości zarobków Prezydenta kraju. Pozostałe dochody firm będą odprowadzane do budżetu  państwa. Wysokości wynagrodzeń i dochodów będą uzgadniane z Komisją Trójstronną w zależności od możliwości finansowych państwa, a ich wzrost uzależniony od wzrostu PKB.

To posunięcie w miarę wyrówna szansę rozwojową całego społeczeństwa, a w szczególności zmusi rządzących do działania na rzecz wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, a tym samym do wzrostu PKB, warunkującego wzrost wynagrodzeń dla całego społeczeństwa.

Uważamy, że to nie najbiedniejsi  ale ci, którzy  czerpią najwyższe zyski, powinni solidarnie i proporcjonalnie uczestniczyć w kosztach wychodzenia z kryzysu.

– zasiłki dla bezrobotnych w minimalnych kwotach, by mobilizować społeczeństwo do aktywności. Bywa tak, że gro ludzi wykorzystuje zasiłki i nie podejmuje pracy, choć jest taka możliwość,

– twórzmy miejsca pracy w kraju. Obecnie ogromna liczba matek – ojców widzi się kilka razy do roku z powodu pracy za granicą. Albo pracują cały dzień w kraju i widzą się nocą. Z tego powodu zmniejsza się opieka nad dziećmi, lub ich nie ma w ogóle,

–  tzw. umowy śmieciowe zostaną ograniczone tylko do niewielkich czynności jednorazowych i o niskiej wartości. Dalsze stosowanie wobec pracowników obecnych umów śmieciowych na taką skalę, przyniesie im katastrofę emerytalną na starość,

– ustawa emerytalna zostanie zmodyfikowana. Zastosujemy wybór pomiędzy dotychczasową ustawą, a nowo wprowadzoną, z tym, że pracując do 67 lat nie będzie możliwości podjęcia dalszej pracy. Za wyjątkiem naukowców i polityków – do 75 lat. Wybierając warunki dotychczasowej ustawy emerytalnej, mając na uwadze czynnik prorodzinny, będzie można podjąć dalszą pracę tylko w rodzinnej działalności gospodarczej, w linii prostej.

 

 

 

 

E   D   U   K   A   C   J   A

 

Takie przyszłe pokolenia, jak młodzieży chowanie. O szansach Polaków we współczesnym świecie będzie decydować ich wiedza i przygotowanie do konkurencyjności na rynku pracy. Każda szkoła powinna uczyć funkcjonowania w środowisku i pomagać w wypełnianiu ról życiowych. Edukacja szkolna musi umożliwić każdemu uczniowi rozwój jego osobowości, a zarazem wdrażać do powinności członka rodziny, społeczności koleżeńskiej, sąsiedzkiej i lokalnej, uczyć postawy obywatelskiej i patriotycznej. W jednoczącej się Europie  szkoła musi być nastawiona na przekazywanie dziedzictwa narodowego i wartości kultury narodowej, powinna wzmacniać poczucie więzi z Ojczyzną, wychowywać w duchu wartości tysiącletniej tradycji narodu i państwa. PIAST-JMEN stawia na rozwój społeczny i gospodarczy Polski poprzez podnoszenie poziomu oświaty, szkolnictwa wyższego, kultury i nauki.

Opowiadamy się za :

– stworzeniem warunków do edukacji przez całe życie,

– zapewnieniem bezpłatnego nauczania na wszystkich szczeblach kształcenia,

– wprowadzeniem powszechnego wychowania przedszkolnego,

– rozpoczęciem edukacji przez sześciolatki w zerówkach,

– likwidacją gimnazjów i przywróceniem poprzedniego systemu nauczania – osiem klas szkoły podstawowej, szkoły zawodowe, licea i technika,

– jednolitymi podręcznikami w szkołach podstawowych całego kraju, z możliwością wieloletniego użytkowania,

– wyposażeniem SP w podstawowe podręczniki, aby odciążyć dzieci od ciężarów przenoszonych tornistrów,

– wspieraniem uzdolnionej młodzieży poprzez system stypendialny,

– przywróceniem w szkołach stołówek, gabinetów lekarskich i stomatologicznych,

– zwiększeniem nakładów na rozwój potencjału naukowo – badawczego, co przyspieszy innowacyjność w postępie technicznym i organizacyjnym przedsiębiorstw, a tym samym ich konkurencyjność rozwojową i tworzenie miejsc pracy,

– ochroną narodowego dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury materialnej i niematerialnej,

– ochroną dorobku kulturalnego Polonii i wychodźstwa,

– ochroną kultury ludowej i twórczości folklorystycznej oraz dorobku mniejszości etnicznych,

– tworzeniem warunków do osiągania mistrzostwa w sporcie, rozwoju turystyki.

 

 

S Ł U Ż B A    Z D R O W I A

 

Państwo musi zapewnić swoim obywatelom równy dostęp do ochrony zdrowia, co zapewnia prawo konstytucyjne.

System ochrony zdrowia powinien mieć charakter powszechny i ubezpieczeniowy z udziałem Państwa, samorządów terytorialnych. Ubezpieczenia powinny być powszechne i dobrowolne, dające możliwość do ubezpieczenia.

Niedopuszczalne jest odstąpienie od ratowania życia i zdrowia z powodu sytuacji ekonomicznej chorego, rodziny czy szpitala.

PIAST – JMEN jest przeciwne prywatyzacji szpitali oraz ratownictwa medycznego. Sprzyjać będzie rozwojowi prywatnych usług medycznych, w tym szpitalnych, świadczonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, posiadającą do tego warunki i środki.

Podkreślamy, że służba zdrowia to nie tylko dziedzina leczenia, ale przede wszystkim szeroka PROFILAKTYKA przyczyn chorób. W pogoni za zyskiem produkowana jest żywność wątpliwej jakości, nadmierny czas pracy w sektorze prywatnym, łamane przepisy BHP itd.  – nasila zjawisko chorobowe. Poprzez nieracjonalne działania jedni trochę zyskują, a z drugiej strony państwo musi wydawać większe fundusze na leczenie społeczeństwa. Zadajemy pytanie, gdzie sens, gdzie logika ?.

PIAST – JMEN zdecydowanie stawia na :

– zaopatrzenie społeczeństwa w zdrową żywność

– przestrzeganie przepisów dot. zdrowia i higieny życia

– wprowadzenie w szkołach podstawowych przedmiotu – „zdrowie”

– zwiększenie dofinansowania służby zdrowia

– zawieranie kontraktów na kilka lat, a nie co roku, przez co uniknie się zbytecznych kosztów

– usprawnienie organizacji w szpitalach i zmniejszenie zatrudnienia w administracji, co zmniejszy koszty

– zwiększenie naborów na studia medyczne i edukowanie brakujących specjalistów

– likwidację NFZ, po usprawnieniu funkcję tą ma spełniać Ministerstwo Zdrowia

– po rozpoznaniu choroby przez specjalistę, dalsze leczenie – w przypadkach prostych, a wymagających tylko wypisywanie dalszych recept – może prowadzić lekarz rodzinny, co znacząco zmniejszy koszty i kolejki u specjalistów

– lekarz pracujący w szpitalu nie może być zatrudniony na kontrakcie

– pacjent  korzystający z prywatnych usług lekarskich, powinien z paragonem fiskalnym iść np. do ZUS-u i mieć zwrócone koszty leczenia – tak jest w UE np. we Francji. Najlepiej i najszybciej byłoby dostosować prawo polskie w służbie zdrowia do prawa krajów zachodnich Unii, gdzie regulacje te już funkcjonują i służba zdrowia jest sprawna.

– in vitro – pełna refundacja zabiegów do wieku np. 40 lat, tylko wówczas, gdy kobieta leczyła bezpłodność od młodych lat

– aborcja –  ustawa aborcyjna z 1993 r. jest optymalna. Każda rodzina odpowiada przed Bogiem i własnym sumieniem więc dajmy wolny wybór osobom, których tragedia dotknęła. Państwo ma obowiązek edukować w tym zakresie i udzielać pełnej pomocy, aby aborcie nie występowały

– homoseksualizm –  osoby homoseksualne nie należy dyskryminować, poniżać, ale  i nie należy tego faktu rozgłaszać publicznie. Proponujemy zastosować zdrową społeczną zasadę „My nie pytamy, ty nie mówisz”.  Związki osób tej samej płci są niezgodne z prawem natury, więc nie popieramy takich regulacji.  Osobom tym należy ułatwić funkcjonowanie w społeczeństwie poprzez inne akty prawne.

 

 

 

G O S P O D A R K A

                           Nasi Ojcowie po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. umacniali kraj poprzez rozwój przemysłu, exportu, banków. A co zrobiono w czasach współczesnych po 1989 r. wszyscy wiemy. Tych wszystkich co przyczynili się do wyzbycia za bezcen majątku narodowego historia surowo oceni.

W sprawach gospodarczych PIAST – JMEN będzie kierowało się postanowieniami art. 20 Konstytucji RP : „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności, działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych, stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”.

Bez rozwoju przemysłu, w tym strategicznego, rolnictwa i banków, poprawa bytu Polaków będzie tylko DZIECINNĄ PAPLANINĄ.

PIAST – JMEN opowiada się za :

– reaktywować przemysł strategiczny i banki w zasoby skarbu państwa

– gospodarka oparta na rodzimych surowcach – węgiel, w przyszłości gaz łupkowy

– jesteśmy przeciwni budowie elektrowni atomowych w Polsce

– jesteśmy przeciwni stosowaniu pakietu klimatycznego

– bezwzględne wdrażanie innowacyjności, postępu technicznego i rozwój badań naukowych

– zatrudnienie w administracji zmniejszyć do 50 % – w najbliższych latach zakaz zatrudniania – a oszczędności kierować na rozwój przemysłu. Więc, z tego tytułu zwolnień nie będzie.

– dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, starostów

– jesteśmy za likwidacją Senatu

–  nie popieramy projektu rozliczania godzin pracy w układzie rocznym

– stawiamy na rozwój gospodarki morskiej : przemysł okrętowy, żeglugę morską, porty morskie, modernizację floty rybackiej i budowę żeglugi śródlądowej

– stawiamy na rozwój  przemysłu lekkiego spożywczego : cukrownie, przetwórnie owocowo – warzywne, gorzelnie, młyny, mieszalnie pasz itd.

– maksymalnie zwiększać export

– zwiększyć relacje gospodarcze ze wschodem poprzez angażowanie menadżerów dyplomacji

– chcemy mniej regulacji gospodarczych na poziomie europejskim – Unia poszła za daleko w regulacjach

– kolej polska zarządzana przez jedną spółkę skarbu państwa

– zintensyfikować produkcję taniego „prostego” sprzętu rolniczego dla rodzinnych gospodarstw rolnych

– rozwijać produkcję samochodów dostawczych

– jesteśmy za zrównoważonym rozwojem całej Polski

– wprowadzimy podatek od zysków bankowych, od transakcji finansowych

– wraz z ograniczeniem umów śmieciowych, zmniejszyć opłaty ZUS

 

R O L N I C T W O

                        Ziemia jest jednym z najważniejszych fundamentów każdego narodu i państwa, jest jego największym skarbem, jest spuścizną po ojcach, jest wianem dla przyszłych pokoleń. Własność ziemska zwana „Ojcowizną” w tradycji narodu polskiego, a zwłaszcza wielopokoleniowych rodzin chłopskich jest źródłem patriotyzmu, godności i wolności. Od słowa „Ojcowizna” wywodzi się słowo „Ojczyzna” jako bezcenna wartość całego narodu.

Ziemia w tradycji polskiej jest wartością ponadczasową wywołującą więź emocjonalną zwaną często miłością do ziemi. Ziemia dla jej tradycyjnych właścicieli nie jest tak jak dla przedsiębiorców tylko tworem i źródłem dochodów. Ziemia i jej uprawa są także źródłem kultury tradycyjnej zwanej ludową, dającej silne więzi lokalne i narodowe stanowiące o naszej tożsamości. Ziemia jest źródłem życia, bezpieczeństwa i narodowych więzi musi więc pozostać w rękach polskich rolników.

PIAST – JMEN  jest przeciwne sprzedaży całych obszarów w obce ręce polskiej ziemi, utrzymanej i bronionej przez setki lat w jednej rodzinie, gdzie przelewana była za nią Polska krew. Przecież jest instytucja dzierżawy, z której należy korzystać w przypadku obcych inwestycji, czy rolników UE chcących pracować na ziemi Polskiej.

Zdecydowanie opowiadamy się za tradycyjnym pojmowaniem stosunku do ziemi, do AGRARYZMU jako ustroju rolnego, w którym podstawą są gospodarstwa rodzinne, a więc takie, które nie zatrudniają stałej siły najemnej.

Polityka rolna naszego kraju musi być tak prowadzona, aby funkcjonowały gospodarstwa rodzinne i było miejsce dla gospodarstw wielkoobszarowych.

Gospodarstwa rodzinne powinny korzystać z pomocy prawnej i ekonomicznej państwa oraz stanowić głównych beneficjentów wspólnej polityki rolnej, jak to ma miejsce w krajach zachodnich UE.

Globalizm i gospodarka rynkowa powodują szybkie zmiany w rolnictwie tj. strukturze rolnej, kulturze środowiskowej, układzie demograficznym i w życiu ludności wiejskiej. Rodzinnym gospodarstwom rolnym coraz trudniej jest konkurować z gospodarstwami wielkoobszarowymi. Fakt ten powoduje wypieranie żywności zdrowej, ekologicznej przez żywność  skażoną chemicznie i biologicznie.

Żywność ekologiczna będzie coraz droższa i coraz mniej dostępna dla zubożałej ludności. Już dziś powszechnie mówi się o produkcji żywności ekologicznej dla bogatych i masowej genetycznie modyfikowanej dla biednych. Takiemu podziałowi zdecydowanie przeciwstawia się PIAST – JMEN, gdyż jest to sprzeczne z podstawowymi prawami człowieka do wolności, zachowania życia i godności.

Wśród braci rolniczej musi być zrozumienie i jedność, bo w przeciwnym przypadku wykorzystają to pośrednicy i przemysł, a straci całe środowisko wiejskie.

Musi powrócić duch siły w społeczności rolniczej poprzez przywrócenie powiedzenia naszych ojców : „CHŁOP POTĘGĄ JEST I BASTA”.

Domagamy się, aby Polska była całkowicie wolna od GMO. Rolnictwo polskie nie może uprawiać roślin genetycznie modyfikowanych, a do kraju można je sprowadzać przez co i tak społeczeństwo spożywa niepewną żywność. Więc, gdzie sens, gdzie logika. Ponadto rośliny GMO mają dużo większą wydajność i producenci mogą zniżyć cenę, a tym samym polski rolnik tej konkurencji nie wytrzyma. Na dodatek niższe dopłaty do naszego rolnictwa niż na zachodzie doprowadzi w najbliższych Latach do jego załamania. Nie pozwolimy na upadek rodzinnych gospodarstw rolnych, bo to przyniosłoby katastrofalne skutki dla naszej Ojczyzny.

PIAST – JMEN  opowiada się za :

– zakaz sprzedaży ziemi obcokrajowcom, a stosować instytucje dzierżawy,

– Polska całkowicie wolna od żywności GMO i ograniczyć zużycie środków chemicznych do jej produkcji. W  ten sposób zdrowa – ekologiczna żywność podbije rynki zbytu, dając szansę rozwoju naszego rolnictwa,

– rynek rolny koniecznie objąć nadzorem służb rolnych, ponieważ występują niezrównoważone warunki startowe naszych rolników, a pozostałych państw UE,

– wprowadzić w szerokim zakresie umowy kontraktacyjne, by zapewnić zbyt,

– stosować ceny minimalne warunkujące opłacalność produkcji,

– o cenie produktu musi głównie stanowić jakość, a nie ilość,

– sprzedaż ziemi na dogodnych warunkach polskim rolnikom,

– Polakom przesiedlonym na wschód umożliwić powrót do kraju, przyznając ziemię za darmo,

– rolnik musi mieć zapłacone za produkt z chwilą jego zbycia,

– producentów rolnych i przemysł rolno-spożywczy organizować na wzór spółdzielczości, by sprostać konkurencji innych rynków,

– stosować podatek ryczałtowy liczony od ilości i klasy gleby,

– KRUS włączyć jako Wydziały do ZUS-u.

 

 

W Y M I A R   S P R A W I E D L I W O Ś C I

                      Człowiek ma naturalne prawo do wolności, godności i sprawiedliwości.

Sprawiedliwość oznacza równe prawa i obowiązki dla każdego człowieka, zapewniające mu wykorzystanie możliwości rozwoju i osiągnięcia celów osobistych.

Prawo i sprawiedliwość muszą stanowić fundamenty stosunków w państwie, chronić przed samowolą i nadużywaniem władzy. Państwo ma obowiązek dochodzenia i wymierzania sprawiedliwości poprzez niezawisłe sądy i sprawny aparat ścigania.

PIAST – JMEN aby usprawnić wymiar sprawiedliwości proponuje :

– likwidacje Prokuratur Apelacyjnych, a powołać Wydziały w Prokuraturach Okręgowych obsługujące Sądy Apelacyjne ,

– zwiększyć maksymalnie katalog przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego, co zmniejszy ilość spraw,

– opracować katalog przestępstw o niskim stopniu społecznej szkodliwości czynu i w sprawach nie budzących wątpliwości, z pominięciem prokuratury, kierować do Sądu, a wydane orzeczenie zaraz staje się prawomocne, – unikamy całej zbędnej procedury,

– zwiększyć możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w systemie nadzoru elektronicznego,

– stworzyć system który spowoduje rzeczywisty nadzór nad osobami, które były skazane z przestępstwa seksualne, a zwłaszcza na szkodę dzieci,

– rozszerzyć katalog kar o charakterze wolnościowym dający sędziemu możliwość wychowawczego oddziaływania na skazanego i egzekwowanie nałożonych obowiązków, w tym wyrównania szkody, wykorzystując potencjał  intelektualny skazanego,

– stosować przymus pracy w ZK dla osób skazanych za przestępstwa przeciwko mieniu,

– Prokurator Generalny powinien podlegać Sejmowi RP,

– należy wprowadzić, że udział oskarżonego w rozprawie jest jego prawem, a nie obowiązkiem, co spowoduje, że w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności przy prawidłowym zawiadomieniu go o terminie rozprawy Sąd przeprowadza rozprawę i wydaje wyrok, a to ogromnie przyspieszy proces,

– zastosować równość stron : pokrzywdzony  –  oskarżony. Oskarżony w świetle obecnego prawa może kłamać przed Sądem, a jego kłamstwo jest nawet obowiązek sprawdzić, co ogromnie wydłuża proces. Prawo oskarżonego do obrony gwarantowałoby mu prawo do odmowy zeznań, a jeśli się decyduje na składanie zeznań przed Sądem ponosi odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań, tak samo jak strona pokrzywdzona i wówczas będzie zachowana powaga Sądu oraz ogromnie przyspieszy proces,

– zwalczać wszelkie przejawy  przestępczości zorganizowane, korupcje itd.

PIAST – JMEN z determinacją doprowadzi do powyższych zmian uzyskując oszczędności w kosztach funkcjonowania Wymiaru Sprawiedliwości i poprawę poczucia  sprawiedliwości w społeczeństwie.

 

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

                    PIAST – JMEN z pełną odpowiedzialnością podkreśla, że wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze.

Podstawowym obowiązkiem Państwa wobec swoich obywateli jest zapewnienie im bezpieczeństwa. Naród jest prawdziwie wolny i bezpieczny, gdy może kształtować się jako wspólnota, określona przez jedność kultury, języka i historii.

PIAST – JMEN uznaje demokrację za najlepszą formę funkcjonowania wspólnoty zorganizowanej w państwo jako system, który zapewnia udział obywateli w podejmowaniu decyzji politycznych oraz gwarantuje wolne wybory i kontrolę rządów.

Wyzwaniem czasu jest usprawnienie funkcjonowania organów ścigania, służb specjalistycznych, policji, więziennictwa oraz sądownictwa.

Liczne dowody na powszechną inwigilację osób pełniących funkcje publiczne, w tym : posłów, ministrów, polityków i działaczy gospodarczych, stawiają pod znakiem zapytania prawa człowieka i wypaczają sens demokracji.

Miernikiem bezpieczeństwa państwa jest również jego własny silny przemysł i sprawna armia. Dziś u nas kuleje i jedno i drugie. W tym zakresie odbudowy wymaga przemysł strategiczny. Wojsko Polskie musi zapewnić bezpieczeństwo kraju i społeczeństwa na wypadek zagrożeń zewnętrznych oraz katastrof i klęsk żywiołowych.                                  Jesteśmy przeciwni udziału naszych wojsk w misjach zagranicznych. Dopuszczamy taki udział tylko dla zapewnienia bezpieczeństwa na prośbę danego państwa pokrywającego w pełni koszty takiej misji i za zgodą Parlamentu.

Dla usprawnienia funkcjonowania wojska i ułatwienia doboru kadr zawodowych, proponujemy przywrócenie zasadniczej służby wojskowej dla podstawowego przeszkolenia na okres choć 6 miesięcy. Wdrażając powiedzenie „co to za mężczyzna, co nie był w wojsku”.

Bezpieczeństwo kraju i międzynarodowy ład XXI wieku musi opierać się na trwałym systemie wartości etycznych, społecznych i politycznych odrzucających egoizm i relatywizm.

 

 

P O L I T Y K A   Z A G R A N I C Z N A

                        Położenie geopolityczne i uwarunkowania historyczne nakazują Polsce zachowanie maksimum suwerenności w Unii Europejskiej i dążenie do wolności, zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków z Rosją, Ukrainą, Białorusią oraz utrzymanie tradycyjnej współpracy z USA.

Priorytetem jest współpraca gospodarcza ze wszystkimi państwami sąsiednimi – co znacznie zmniejsza koszty transportu, zwiększając jej opłacalność.

W polskim interesie jest dobra współpraca z państwami, w których znajdują się duże skupiska Polaków. Priorytetowym celem Polski w polityce zagranicznej, obok zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju, powinna być integracja Polaków w świecie i dobra współpraca z organizacjami Polonijnymi. Współpraca ta powinna owocować polonijnymi inwestycjami kapitałowymi w Polsce oraz pomocą Polakom, znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej, a szczególnie na Wschodzie.

Polska musi wzmacniać swoją pozycję w instytucjach i organizacjach międzynarodowych takich jak : ONZ, NATO, WTO, Komisja Europejska, Rada Europy.

W polskim korpusie dyplomatycznym powinny pracować tylko te osoby, które w pełni utożsamiają się z polską racją stanu.  Wskazane jest lepsze wykorzystanie do tych celów organizacji polonijnych oraz Polaków zamieszkujących za granicą a wyróżniających się patriotyczną postawą.

 

 

U N I A   E U R O P E J S K A

 

PIAST – JMEN mówi TAK dla Unii Europejskiej, ale ma to być UE jako ojczyzna wolnych państw posiadających min. przemysłu strategicznego, banki itd. niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania na wypadek rozpadu Unii, aby w przyszłości nie doszło do rewolucji i bratobójczych wojen na naszym kontynencie.

Dziś czynnikiem dezintegrującym w Unii jest m.in. szybko postępująca globalizacja pogłębiająca niesprawiedliwy podział wypracowanego dochodu, co rodzi poczucie krzywdy w społecznościach. Ten globalizm jak i poprzednie , którymi były np. niewolnictwo, feudalizm, imperializm rozpadnie się. Trudno tylko powiedzieć, jakie przyniesie to skutki i w jakiej skali. Dominacja starych państw członkowskich, spychanie na margines nowych, mniej liczebnych, słabszych kulturowo i ekonomicznie spowoduje podejmowanie działań obronnych i integrowanie się w sprawach ekonomicznych, jak i zachowania tożsamości narodowej. Podziały wewnątrz Unii  będą nieuchronnie prowadzić do jej rozkładu.

Gdyby UE się rozpadła – czyli gdy okręt tonie – każdy będzie się ratował na własną rękę, a idea „europejskości” i „solidarności” będzie propagandową fikcją i po prostu pęknie jak bańka mydlana.

A za tym, NIE chcemy być atrapom państwa Polskiego w Unii, tylko państwem Polskim zrzeszonym w Unii Europejskiej.

Ma to być UE ograniczająca się do : unii celnej, swobodnego przepływu towarów i  obywateli, zachowania bezpieczeństwa militarnego, energetycznego, koordynacji przemysłu itp..  Komisja Europejska z Parlamentem Europejskim ma się zająć głównie fundamentami i szkieletem funkcjonowania Europy, a nie stosować zbyteczne i nadmierne regulacje w różnych dziedzinach. Trzeba po prostu zmniejszyć o 50 % biurokrację w funkcjonowaniu instytucji Unijnych, a skończą się dziwne pomysły.

Wykształcenie, świadectwa, dyplomy uzyskane przez obywateli poszczególnych państw Unii, powinny być jednakowo honorowane w całej UE.

Nie może być tak, że Unia wymyśla i narzuca np. pakiet klimatyczny, wymyśla zakaz spalania węgla w niedalekiej przyszłości, a tym samym podcina gałęzie na których sama  siedzi. Każde państwo ma nieograniczone prawo do korzystania z własnych surowców. Nie może być tak, że po tylu latach w UE nasi rolnicy mają niższe dopłaty, co stwarza nieuczciwą konkurencyjność produktów rolnych. Może wymyślą budowę parasola ochronnego od zanieczyszczeń z Chin, czy Ameryki.                                                                                                                                                                                                   Europa doświadcza nie tylko kłopotów gospodarczych, ale trawi ją  także zapaść demograficzna i wszelkie negatywne skutki starzejących się i wymierających społeczeństw. Wyraźnie widoczne są katastrofalne skutki niszczenia chrześcijańskich korzeni naszego kontynentu.

Tak więc jeżeli Unia Europejska ma trwać i rozwijać się, muszą zostać wypracowane takie struktury w których zasiadać będą partnerzy ze wszystkich państw członkowskich i będą solidarnie współpracować dla dobra całej wspólnoty – UE.

 

P I A S T O W I E   W S P Ó L N I E  D L A   P O L S K I

                     Program PIAST – JMEN jest otwarty na inicjatywy służące Ojczyźnie i człowiekowi.

Wszystkie klęski jakie Polska ponosiła na przestrzeni wieków wynikały z kompletnego braku solidarności wśród większości Polaków i przekładanie interesu własnego nad interes kraju.

Więc wszystkich ludzi dobrej woli zachęcamy do współpracy, aby to zmienić. Obecnie konieczna jest potrzeba budowy moralnych podstaw polityki, moralnych podstaw życia publicznego.

Dziś  potrzebny jest ktoś taki, jak PIAST – JMEN, aby przywrócić  Polakom ich dumę, ich godność, ich wiarę, że są potężnym i szlachetnym NARODEM.

PIAST – JMEN jest jak ziarno gorczycy najmniejsze, lecz wsiane w Polską społeczność wyda plon obfity w postaci wielkiej narodowej partii – potomków PIASTÓW.

 

JEŚLI  NASZ  PROGRAM  JEST  PO  TWOJEJ  MYŚLI   –    CHODŹ  Z  NAMI

Opracował : inż. Eugeniusz Maciejewski