Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

STATUT 12.12.2020r

S   T   A   T   U   T

 

                PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata

        Skrót  :  PIAST – JMENiŚ

 

 

GRUDZIEŃ 2020

 

I  Postanowienia Ogólne

Art. 1

 1. PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy o partiach politycznych oraz na podstawie niniejszego statutu, oznaczoną skrótem : PIAST – JMENiŚ.
 2. Nazwa, skrót i symbol graficzny PIASTA – JMENiŚ korzystają z ochrony prawnej.
 3. PIAST – JMENiŚ może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne i inne organizacje o podobnych celach i założeniach programowych, a także może z takimi organizacjami współpracować.
 4. PIAST – JMENiŚ działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także może ustanawiać swoje przedstawicielstwa w Polskich ośrodkach za granicą.
 5. Siedzibą władz i organów centralnych PIASTA – JMENiŚ jest miasto Turek.

 

Art. 2

 1. PIAST – JMENiŚ posiada osobowość prawną.
 2. PIAST – JMENiŚ opiera swoją działalność na pracy społecznej, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Art. 3

 

Celem PIASTA – JMENiŚ jest :

 1. Zapewnienie suwerenności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej pozycji międzynarodowej.
 2. Zachowanie tradycji polskiego ruchu narodowo-chrześcijańsko-ludowego, upowszechnienie wartości ideowych i programowych.
 3. Rozwój gospodarczy oraz cywilizacyjny Państwa Polskiego, umocnienie demokracji, praworządności i wolności obywatelskich oraz ochrona środowiska naturalnego.
 4. Umocnienie roli rodziny oraz tworzenie sprzyjających warunków dla jej rozwoju oraz godnego bytu wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Podnoszenie standardów i poszerzanie dostępności do systemu ochrony zdrowia.
 6. Polska w jedności z narodami Europy we wspólnej pracy, pokoju, dążeniach i perspektywach.

Art. 4

Swoje cele będzie realizował poprzez :

 1. Udział w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w wyborach powszechnych do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego.
 2. Wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na działalność krajowych i europejskich władz publicznych.
 3. Organizowanie obywateli w pracy politycznej, społecznej, gospodarczej, oświatowej i kulturalnej dla dobra Narodu Polskiego.
 4. Upowszechnianie wiedzy o statucie, programie, popularyzując cele i działalność PIASTA – JMENiŚ.
 5. CZŁONKOSTWO

Art. 5

 1. Członkiem PIASTA – JMENiŚ może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, zobowiązuje się przestrzegać statutu, uchwał, zarządzeń i akceptuje program PIASTA – JMENiŚ oraz nie jest członkiem innej partii.
 2. Członków PIASTA – JMENiŚ przyjmują Zarządy właściwe co do miejsca zamieszkania kandydata, na podstawie pisemnej deklaracji, podejmując decyzję w terminie do 2 miesięcy.

Art. 6

Członkostwo PIASTA – JMENiŚ ustaje na skutek :

 1. Śmierci członka.
 2. Utraty praw obywatelskich lub zdolności do czynności prawnych.
 3. Złożenia rezygnacji do właściwego Zarządu na piśmie.
 4. Zaniechania płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy, bez usprawiedliwienia.
 5. Wykluczenia na podstawie Decyzji Krajowego Sądu Koleżeńskiego.
 6. Wykluczenia Uchwałą Zarządu Krajowego, po umożliwieniu zainteresowanemu złożenia wyjaśnień.

 

 1. Ustanie członkostwa nie stanowi podstawy do roszczeń  związanych ze zwrotem składek członkowskich w stosunku do PIASTA – JMENiŚ.

Art. 7

 1. Zarząd Krajowy gromadzi dokumentację osobową i prowadzi rejestr członków PIASTA – JMENiŚ.
 2. Zarząd Krajowy pełni funkcję administratora danych, o których mowa w odrębnych przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 

Art. 8

Prawa członka  PIASTA – JMENiŚ :

 1. Wybierać i być wybieranym do władz i organów PIASTA – JMENiŚ.
 2. Wyrażać opinie i zgłaszać postulaty wobec władz i organów PIASTA – JMENiŚ.
 3. Korzystać z ochrony i opieki władz i organów PIASTA – JMENiŚ.
 4. Brać udział w pracach organizacyjnych i programowych PIASTA – JMENiŚ.
 5. Zawiesić swoje członkostwo – jeśli to jest uzasadnione wymogami związanymi z zajmowanym stanowiskiem, bądź inną ważną okolicznością, zgodę wydaje właściwy Zarząd.
 6. Kandydować z list PIASTA – JMENiŚ w wyborach do parlamentu polskiego i europejskiego oraz do samorządu terytorialnego. Kandydowanie wymaga aprobaty Prezesa właściwych terytorialnie Zarządów PIASTA – JMENiŚ.

Art. 9

Obowiązki członka PIASTA – JMENiŚ :

 1. Przestrzegać statutu, uchwał i zarządzeń władz, organów partii.
 2. Postępować zgodnie z ideowymi zasadami, programem i dbać o wizerunek partii.
 3. Aktywnie uczestniczyć w pracach jednostek organizacyjnych partii.
 4. Płacić systematycznie składki członkowskie.
 5. Sumiennie pełnić powierzone funkcje i obowiązki.
 6. Popularyzować działalność i dbać o rozwój organizacyjny partii.

Art. 10

 1. Członkowie ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną w razie postępowania naruszającego obowiązki, o których mowa w art. 9.
 2. Karami organizacyjnymi są :
 3. Zawieszenie w prawach członka na okres dwóch lat.
 4. Wykluczenie z PIASTA – JMENiŚ.
 5. Prezes PIASTA-JMEN może wykluczyć członka z partii za rażące naruszenie zasad Statutowych, czy innych aktów prawnych PIASTA-JMENiŚ.
 6. W przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych i obowiązków członka PIASTA – JMENiŚ uniemożliwiającego lub zagrażającego realizacji celów programowych lub linii politycznej PIASTA – JMENiŚ, Zarząd Krajowy może, na wniosek Prezesa PIASTA – JMENiŚ, lub Klubu (Koła) Parlamentarnego PIASTA – JMENiŚ, podjąć w głosowaniu tajnym uchwałę o wykluczeniu członka z PIASTA – JMENiŚ.
 7. Członek wykluczony może ponownie ubiegać się o członkostwo po upływie 2 lat.
 8. Kara nie może być nałożona po upływie 6 miesięcy od powzięcia wiadomości o popełnieniu przewinienia przez właściwy organ PIASTA – JMENiŚ.

 

III. WŁADZE KRAJOWE PIASTA – JMENiŚ

Art. 11

Władzami krajowymi są :

 1. Kongres
 2. Prezes PIASTA – JMENiŚ
 3. Rada Polityczna
 4. Zarząd Krajowy
 5. Krajowa Komisja Rewizyjna
 6. Krajowy Sąd Koleżeński.

Art. 12

Kongres PIASTA – JMENiŚ :

 1. Kongres jest najwyższą władzą partii.
 2. Uprawnionymi do udziału w posiedzeniu Kongresu są delegaci.

Art.13

Delegatami na Kongres są :

 1. Prezes Honorowy PIASTA – JMENiŚ.
 2. Prezes PIASTA – JMENiŚ.
 3. Członkowie Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego.
 4. Prezesi Zarządów Wojewódzkich.
 5. Parlamentarzyści, członkowie Rady Ministrów, sekretarze stanu, marszałkowie i wicemarszałkowie województw, o ile są członkami PIASTA – JMENiŚ.
 6. Wybrani demokratycznie przez Zjazdy Wojewódzkie członkowie PIASTA – JMENiŚ na zasadach ustalonych w uchwale Rady Politycznej określającej tryb wyboru delegatów na Kongres.

Art. 14

 1. Posiedzenie Kongresu zwołuje Prezes PIASTA–JMENiŚ, co najmniej raz na cztery lata oraz zarządza wybór delegatów przez Zjazdy Wojewódzkie, ustalając jego termin, miejsce i porządek obrad.
 2. Rada Polityczna może zwołać posiedzenie Kongresu PIASTA-JMENiŚ w trakcie jego kadencji, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 3. Prezes jest zobowiązany na żądanie co najmniej ½ Zarządów Wojewódzkich zwołać Nadzwyczajny Kongres w terminie 30 dni od złożenia wniosku.
 4. Nadzwyczajny Kongres stanowią przedstawiciele członków i członkowie uczestnicy poprzedniego Kongresu.
 5. 21 p. 5 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 15

 1. Kongres podejmuje w pierwszym terminie uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały w sprawie wyborów i odwołania członków organów partii są podejmowane w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.Art. 15 p. 1 stosuje się odpowiednio.
 3. Dopuszcza się możliwość wyboru władz w głosowaniu jawnym, tylko w przypadku jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu.
 4. Wybór władz i organów w głosowaniu jawnym dopuszcza się w przypadku, gdy kandyduje jedna osoba lub liczba kandydatów jest równa liczbie członków wybieranego organu i nikt nie zgłosi sprzeciwu.
 5. Obradom Kongresu przewodniczy Przewodniczący Kongresu wybierany w głosowaniu jawnym.

Art. 16

 1. Kadencja władz i organów oraz przedstawicieli członków PIASTA-JMENiŚ trwa 4 lata.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Krajowej Komisji Rewizyjnej lub Krajowym Sądzie Koleżeńskim z członkostwem w Zarządzie Krajowym.
 3. Wakujące w czasie kadencji miejsca we władzach PIASTA-JMENiŚ można obsadzić w drodze kooptacji do połowy ich składu. Tych zmian może dokonać Rada Polityczna w drodze uchwały, lub Prezes PIASTA-JMEN w drodze zarządzenia.

Art.17

Do kompetencji Kongresu należy, w szczególności  :

 1. Uchwalenie regulaminu obrad Kongresu.
 2. Uchwalenie lub zmiana statutu.
 3. Uchwalenie programu PIASTA-JMENiŚ lub dokumentów programowych partii.
 4. Wybór Prezesa i odwołanie Prezesa.
 5. Wybór członków Rady Politycznej w składzie do 50 osób.
 6. Wybór członków Krajowego Sądu Koleżeńskiego i Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 7. Powołanie Honorowego Prezesa PIASTA-JMENiŚ.
 8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władzy i organów krajowych.
 9. Połączenie z inną partią.
 10. Rozwiązanie partii.

Art. 18

Prezes PIASTA-JMENiŚ :

 1. Prezes PIASTA-JMENiŚ pełni najwyższą władzę wykonawczą, przewodnicząc Radzie Politycznej, Zarządowi Krajowemu oraz wykonując inne kompetencje przewidziane w Statucie.
 2. Reprezentuje PIASTA-JMENiŚ. Prezes może upoważnić innych członków Zarządu

Krajowego do reprezentowania partii na zewnątrz.

 

 1. Prezes powołuje Wiceprezesów Partii i Przewodniczącego Zarządu Krajowego.
 2. Kieruje bieżącą działalnością partii, pracami Klubu Parlamentarnego.
 3. Zwołuje pierwsze posiedzenia KSK i KKR w terminie 60 dni od ich wyboru.
 4. Wnioskuje i wydaje zarządzenia w sprawach o których mowa w statucie.
 5. Prezes PIASTA-JMENŚ może powierzyć wykonywanie czynności zastrzeżonych w Statucie do jego kompetencji Wiceprezesowi PIASTA-JMENiŚ lub Skarbnikowi PIASTA-JMENiŚ.
 6. W czasie trwania kadencji Rada Polityczna PIASTA-JMENiŚ może wybrać pełniącego obowiązki Prezesa PIASTA-JMENiŚ na okres do 6 miesięcy spośród Wiceprezesów PIASTA-JMENiŚ, gdy Prezes :
 • Zrezygnował z funkcji albo utracił lub zawiesił członkostwo w PIAST-JMENiŚ
 • Czasowo utracił możliwość sprawowania funkcji, co stwierdza Rada Polityczna w uchwale podjętej większością 2/3 głosów.
 1. Osoba pełniąca obowiązki Prezesa PIASTA-JMENiŚ posiada te same prawa i obowiązki jak Prezes PIASTA-JMENiŚ.
 2. Posiedzenie Kongresu zwołane przez p.o. Prezesa PIASTA-JMEN odbywa się przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 8.

Art. 19

Rada Polityczna :

 1. Rada Polityczna jest najwyższą władzą uchwałodawczą PIASTA-JMENiŚ w okresach pomiędzy posiedzeniami Kongresu.
 2. W skład Rady Politycznej wchodzą członkowie Rady wybrani przez Kongres, Prezes i Wiceprezes Partii, członkowie Zarządu Krajowego, Prezesi Zarządów Wojewódzkich, Parlamentarzyści PIASTA-JMENiŚ, wojewodowie, prezydenci miast na prawach powiatu, radni sejmików wojewódzkich będący członkami PIASTA-JMENiŚ.
 3. Członkowie Rady Politycznej mogą na wniosek Prezesa wybrać ze swojego grona : Przewodniczącego Rady Politycznej i jego zastępcę.

Art.20

Do zadań Rady Politycznej należy :

 1. Określenie kierunków polityki PIASTA-JMENiŚ zgodnie z uchwałami Kongresu.
 2. Uchwalanie programu politycznego partii.
 3. Składanie oświadczeń politycznych w imieniu partii.
 4. Uchwalanie własnego regulaminu obrad.
 5. Wybór członków Zarządu Krajowego, z wyjątkiem Przewodniczącego Zarządu Krajowego.
 6. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego.
 7. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Klubu Parlamentarnego.
 8. Na posiedzeniu Rady Politycznej prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje : Prezesowi, Zarządowi Krajowemu, grupie co najmniej 1/10 członków statutowego składu Rady Politycznej.

Art. 21

 1. Posiedzenia Rady Politycznej odbywają się w razie potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Rady Politycznej zwołuje Prezes partii z własnej inicjatywy, na wspólny wniosek Przewodniczącego Rady Politycznej i Zarządu Krajowego i na wniosek dziesięciu członków Rady Politycznej.
 3. Uchwały Rady Politycznej zapadają bezwzględną większością głosów przy zachowaniu kworum w pierwszym terminie lub drugim terminie, bez względu na obecność.
 4. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność na posiedzeniu Prezesa lub Wiceprezesa partii, Przewodniczącego Rady Politycznej i Przewodniczącego Zarządu Krajowego.
 5. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Politycznej powinni być powiadomieni wszyscy jej członkowie, co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem.

Art. 22

Zarząd Krajowy jest organem wykonawczym partii. Do zadań Zarządu Krajowego                                                                                                                 należą wszystkie sprawy związane z kierowaniem i zarządzaniem partią, jeżeli nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów.

Art. 23

Zarząd Krajowy składa się od 10 do 15 członków, w jego skład wchodzą :

 1. Przewodniczący
 2. Jeden do czterech Wiceprzewodniczących
 3. Sekretarz
 4. Skarbnik
 5. Członkowie powołani przez Radę Polityczną
 6. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego.

Art. 24

Wiceprzewodniczącego, skarbnika, sekretarza i innych członków Zarządu Krajowegowybiera Rada Polityczna na wniosek Przewodniczącego Zarządu Krajowego.

Art. 25

 1. Posiedzenia Zarządu Krajowego powinny odbywać się raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu Krajowego zwołuje Przewodniczący :
 • Z własnej inicjatywy,
 • Na wniosek Prezesa partii,
 • Na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 1. Uchwały Zarządu Krajowego zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Do podejmowania uchwały wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu Krajowego, w tym Przewodniczącego lub wszystkich Wiceprzewodniczących.
 3. W posiedzeniu Zarządu Krajowego mogą brać udział z głosem doradczym Prezes i Wiceprezesi Partii, Przewodniczący Rady Politycznej, Honorowy Prezes.
 4. Posiedzenia Zarządu krajowego mogą być zwoływane w dowolny sposób, przy czym zawiadomienia dla Prezesa i Wiceprezesów Partii powinny być sporządzone na piśmie i doręczone co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

Art. 26

Do składania oświadczeń majątkowych i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu partii uprawnieni są :

 1. Prezes PIASTA-JMENiŚ
 2. Prezes PIASTA-JMENiŚ i Skarbnik.

Art. 27

Uchwały Zarządu Krajowego wymagają sprawy wymienione w Statucie oraz :

 1. Zaciąganie kredytu.
 2. Ustalenie wysokości składki członkowskiej.
 3. Udzielenie poręczenia.
 4. Nabycie nieruchomości lub spółdzielczego prawa do lokalu.
 5. Zbycie lub obciążenie nieruchomości.
 6. Wykluczenie z partii po uprawomocnieniu orzeczenia KSK.
 7. Ustalenie regulaminów dla jednostek terenowych partii.

Art. 28

Zarząd Krajowy w pierwszym kwartale każdego roku powinien sporządzić sprawozdanie z działalności finansowej za rok poprzedni i przestawić Krajowej Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia.

Art. 29

Na wniosek Prezesa Partii lub Rady Politycznej Zarząd Krajowy powinien przedłożyć informację ze swojej działalności w określonym we wniosku zakresie, w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

 

 

IV  Komisje Rewizyjne

Art.30

Krajowa Komisja Rewizyjna, wojewódzka i powiatowa jest organem kontrolnym partii.

Art. 31

 1. Komisje Rewizyjne składają się z 3 do 9 członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnych zapadają zwykłą większością głosów. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Komisji.

Art. 32

 1. Komisje Rewizyjne kontrolują działalność finansową Zarządów oraz zatwierdzająsprawozdania z działalności finansowej partii przedstawione przez Zarządy.
 2. Krajowa Komisja Rewizyjna ocenia realizację uchwał Kongresu i przedkłada opinie Radzie Politycznej.

V  Krajowy Sąd Koleżeński

Art. 33

Krajowy Sąd Koleżeński składa się z 5 do 11 członków, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Wiceprezesa.

Art. 34

 1. Krajowy Sąd Koleżeński rozpoznaje spory pomiędzy członkami partii oraz spory związane z wykluczeniem z partii. Odwołanie od Decyzji Organu wykluczającego przysługuje w terminie 14 dni.
 2. Obsługę administracyjną Krajowego Sądu Koleżeńskiego zapewnia Zarząd Krajowy.

Art. 35

Krajowy Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy zwykłą większością głosów przy obecnościco najmniej połowyskładu członków wyznaczonych przez Prezesa KSK, a w razie jego nieobecności przez Wiceprezesa.

Art. 36

Legitymację do wytoczenia sprawy przed KSK ma każdy członek partii oraz każdy  organ partii i jednostka terenowa partii.

 

Art. 37

 1. Orzeczenia KSK zapadają w formie postanowień.
 2. Postanowienia KSK są ostateczne.

Art. 38

Kary, upomnienia i nagany ulegają zatarciu z upływem jednego roku od daty ich prawomocnego orzeczenia. Karę zatartą uważa się za niebyłą.

 

VI  JEDNOSTKI TERENOWE

Art. 39

PIAST-JMENiŚ może tworzyć jednostki organizacyjne w terenie :

 1. Koła (obejmujące teren gminy)
 2. Powiatowe ( obejmujące teren powiatu i miasta na prawach powiatu)
 3. Wojewódzkie ( obejmujące obszar jednego województwa)

Art. 40

JednostkaKoła  :

 1. Koło nie może liczyć mniej niż pięć członków.
 2. Na zebraniu członków – założycieli Koła członkowie po zapoznaniu się ze Statutem i programem PIASTA-JMENiŚ oraz powypełnieniu deklaracjiwstąpienia do partii wybierają w głosowaniu jawnym :  Zarząd Koła w składzie –  Prezes, Sekretarz, Skarbnik.                                                      2. Komisje Rewizyjną w składzie – Przewodniczący, Sekretarz.

 

Art. 41

 1. Władzą Koła jest zebranie ogólne członków.
 2. Zarząd zwołuje posiedzenie w zależności od potrzeb.
 3. Raz na cztery lata Koło odbywa zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
 4. Zarząd Koła kieruje wszelkimi pracami organizacyjnymi, jakich wymaga wykonywanie zadań wynikających z programu i Statutu oraz uchwał wydanych przez zwierzchnie władze i organy PIASTA-JMENiŚ.
 5. Koło na zewnątrz reprezentuje Prezes.
 6. Prezes Zarządu Koła jest jednocześnie członkiem – po wyrażeniu przez niego zgody – Zarządu Powiatowego PIASTA-JMENiŚ.

Art. 42

Jednostka Powiatowa :

 1. Organizacja Powiatowa PIASTA-JMENiŚ nie może liczyć mniej niż osiem członków
 2. Na zebraniu członków – założycieli jednostki Powiatowej członkowie po zapoznaniu się z programem i Statutem PIASTA – JMENiŚ oraz po wypełnieniu deklaracji wstąpienia do partii wybierają w głosowaniu jawnym :
 3. Zarząd Powiatowy w składzie : Prezes, Zastępca Prezesa, Sekretarz, Skarbnik, członek.
 4. Komisje Rewizyjną w składzie :Przewodniczący, Sekretarz, członek.

 

Art. 43

 

W skład Zarządu Powiatu PIASTA-JMENiŚ wchodzą – po wyrażeniu przez nich zgody – Prezesi Kół jako członkowie.

Art. 44

 1. Zarząd Powiatowy kieruje wszelkimi pracami organizacyjnymi, jakich wymaga wykonywanie zadań wynikających z programu i Statutu oraz uchwał wydanych przez zwierzchnie władze i organy PIASTA-JMENiŚ.
 2. Zarząd Powiatowy zwołuje posiedzenia w zależności od potrzeb.
 3. Władzą Zarządu Powiatowego jest zebranie ogólne członków.
 4. Raz na cztery lata Organ Powiatowy odbywa zebranie sprawozdawczo – wyborcze, przy udziale członków Kół, z wyłonieniem delegatów na zjazd wojewódzki.
 5. Jednostkę Powiatową na zewnątrz reprezentuje Prezes i Zastępca Prezesa.
 6. Prezes Zarządu Powiatowego jest jednocześnie – za jego zgodą – członkiem Zarządu Wojewódzkiego.

Art. 45

Jednostka Wojewódzka :

 1. Jeżeli na terenie jednego województwa działają co najmniej trzy Zarządy Powiatowe, to Zarządy tych Powiatów mogą powołać Organizację Wojewódzką.
 2. Na zebraniu członków – założycieli jednostki Wojewódzkiej członkowie spośród siebie w głosowaniu tajnym lub jawnym, jeżeli nikt nie zgłosi sprzeciwu, wybierają :
 3. Zarząd Wojewódzki w składzie : Prezes, dwóch Zastępców Prezesa, Sekretarz, Skarbnik, członkowie.
 4. Komisje Rewizyjną w składzie : Przewodniczący, Sekretarz, członkowie.

Art. 45

Po założeniu Zarządu Wojewódzkiego PIASTA-JMENiŚ pozostali Prezesi Zarządów Powiatowych danego województwa, wchodzą – po wyrażeniu przez nich zgody – w skład Zarządu Wojewódzkiego jako członkowie.

 

 

Art. 46

Prezes PIASTA-JMENiŚ może powołać Pełnomocnika Wojewódzkiego ds. koordynacji tworzenia struktur partii.

Art. 47

 1. Zarząd Wojewódzki kieruje wszelkimi pracami organizacyjnymi, jakich wymaga wykonywanie zadań wynikających z programu i Statutu oraz uchwał wydanych przez zwierzchnie władze i organy PIASTA-JMENiŚ.
 2. Zarząd wojewódzki zwołuje posiedzenia w zależności od potrzeb.
 3. Władzą Zarządu Wojewódzkiego jest zebranie ogólne członków.
 4. Raz na cztery lataOrgan Wojewódzki odbywa zjazd sprawozdawczo – wyborczy, z udziałem delegatów powiatowych, wybierając jednocześnie delegatów na zjazd krajowy – Kongres.
 5. Jednostkę Wojewódzką PIASTA-JMENŚ na zewnątrz reprezentuje Prezes, Zastępca Prezesa i Sekretarz.
 6. Prezes Zarządu Wojewódzkiego jest jednocześnie – za jego zgodą – członkiem Rady Politycznej PIASTA-JMENiŚ.

Art. 48

Jeżeli na terenie kraju powstaną Zarządy Wojewódzkie w co najmniej sześciu województwach to niezwłocznie zostanie zwołany I Kongres PIASTA-JMENiŚ.

Art. 49

Na Kongresie zostaną wybrane Krajowe Organy i Władze PIASTA-JMENiŚ w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Art. 50

Po Kongresie pozostali Prezesi Wojewódzcy PIASTA-JMENiŚ wchodzą – po wyrażeniu przez nich zgody – w skład Rady Politycznej jako członkowie.

Art. 51

 1. Szczegółowe zasady działania jednostek terenowych partii określone zostaną w regulaminie ustalonym przez Zarząd Krajowy.
 2. Jednostki terenowe znosi Zarząd Krajowy.

 

 

 

 

VII.  Klub Parlamentarny PIASTA-JMENiŚ i KLUBY RADNYCH

Art. 52

 1. Parlamentarzyści tworzą Klub Parlamentarny PIASTA-JMENiŚ, który działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Krajowy.
 2. Przynależność posłów i senatorów – członków PIASTA-JMENiŚ do Klubu Parlamentarnego PIASTA-JMENiŚ jest obowiązkowa.
 3. Klub Parlamentarny PIAST-JMENiŚ oraz Kluby Radnych w Sejmikach Wojewódzkich mogą zawierać porozumienia o współpracy z innymi klubami lub kołami parlamentarnymi oraz tworzyć z nimi wspólny klub za zgodą Zarządu Krajowego PIASTA-JMENiŚ.
 4. Senatorowie i Posłowie do Parlamentu Europejskiego PIASTA-JMENiŚ mogą tworzyć własne kluby.

Art. 53

Członkowie Klubu Parlamentarnego PIAST-JMENŚ wybierają ze swojego grona Prezydium Klubu w składzie ustalonym przez klub. Prezydium kieruje pracami Klubu. Przewodniczący reprezentuje Klub na zewnątrz lub upoważniony przez niego członek Prezydium.

Art. 54

 1. Klub Parlamentarny realizuje program i politykę PIASTA-JMENiŚ w Sejmie, Senacie i Parlamencie Europejskim, działając zgodnie z programem oraz uchwałami Kongresu, Rady Politycznej i Zarządu Krajowego.
 2. Posłowie i Senatorowie PIASTA-JMENiŚ zobowiązani są do udziału w pracach organizacji terenowych.

Art. 55

 1. Radni, członkowie PIASTA-JMENiŚ wybrani w wyborach samorządowych, tworzą na odpowiednich szczeblach samorządu terytorialnego Kluby Radnych PIAST-JMENiŚ lub współtworzą koalicyjne Kluby Radnych z udziałem PIASTA-JMENiŚ za zgodą odpowiednich władz powiatowych w porozumieniu z władzami województwa.
 2. Kluby Radnych PIAST-JMENiŚ lub koalicyjne Kluby z udziałem PIASTA-JMENiŚ działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez właściwe Zarządy.

 

 

 

 

VIII. MAJĄTEK I FUNDUSZE PIASTA-JMENiŚ

Art. 56

 1. Majątek PIASTA-JMENiŚ stanowią przysługujące mu prawa własności i inne prawa majątkowe na nieruchomościach, ruchomościach i dobrach nie materialnych.
 2. Źródła finansowania są jawne.
 3. Fundusze PIASTA-JMENiŚ pochodzą z :
 4. Składek członkowskich.
 5. Darowizn, spadków, zapisów.
 6. Subwencji z budżetu państwa.
 7. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
 8. Innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.

Art.57

Dla sfinansowania udziału PIASTA-JMENiŚ w wyborach do Parlamentu krajowego i europejskiego w wyborach na urząd Prezydenta RP, w wyborach do samorządu terytorialnego, a także  udziału w kampaniach referendalnych – tworzy się fundusz wyborczy, którego nazwa brzmi : Fundusz Wyborczy PIAST-JMENiŚ.

 

 1. SYMBOLE PIASTA-JMENiŚ

Art. 58

 1. Symbolem graficznym PIASTA-JMENiŚ jest – kula koloru niebieskiego, na obwodzie napis PIAST koloru białego, JMENiŚ koloru czerwonego z białym obrysem, mapa Europy koloru zielonego z żółtym obrysem, z naniesionym kształtem Polski koloru biało- czerwonego.
 2. Sztandary PIASTA-JMENiŚ są koloru zielonego, zawierają co najmniej nazwę organizacji, godło państwowe, symbol graficzny oraz napis „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
 3. Świętem  PIASTA-JMENiŚ jest 13 maja dzień ocalenia Jana Pawła II i dzień objawienia w Fatimie.
 4. Hymnem PIASTA-IMENiŚ jest pieśń „Rota”.
 5. Zarząd Krajowy PIASTA-JMENiŚ może ustanowić wyróżnienia w partii.
 6. Formą zwracania się do członków PIASTA-JMENiŚ jest „Koleżanko – Kolego”.

 

 

 

 1. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Art. 59

 1. Zgromadzenie ogólne członków – założycieli uchwala Statut PIASTA-JMENŚ oraz wprowadza do niego zmiany, w szczególności o ile zażąda tego Sąd prowadzący ewidencję partii politycznych.
 2. Członkowie – założyciele stają się członkami PIASTA-JMENiŚ z chwilą podjęcia decyzji o jej założeniu.

Art. 60

 1. Zgromadzenie ogólne członków – założycieli wybiera ze swojego grona Prezesa PIASTA-JMENiŚ.
 2. Zgromadzenie ogólne członków – założycieli wybiera ze swego grona, na wniosek Prezesa PIASTA-JMENiŚ Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika, którzy są jednocześnie członkami Zarządu Krajowego.
 3. Zgromadzenie ogólne członków – założycieli wybiera ze swojego grona, na wniosek Prezesa PIASTA-JMENiŚ pozostałych członków Zarządu Krajowego.
 4. Zgromadzenie ogólne członków – założycieli wybiera ze swojego grona Krajową komisję Rewizyjną

Art. 61

Zarząd Krajowy pełni funkcję Rady Politycznej oraz Krajowego Sądu Koleżeńskiego, wykonując ich kompetencje, z wyjątkiem odwołania Prezesa PIASTA-JMENiŚ.

Art. 62

Zarząd Krajowy określa strukturę terytorialną i organizacyjną PIASTA-JMENiŚ uwzględniając podział administracyjny kraju.

Art. 63

 1. Zarząd Krajowy podejmuje działania niezbędne do utworzenia oraz ukonstytuowania się struktur i władz PIASTA-JMENiŚ.
 2. Zarząd Krajowy może powołać oraz odwołać członków komisji statutowej, której zadaniem jest przedstawienie projektu zmian Statutu.

Art. 64

 1. Prezes PIASTA-JMENiŚ może powołać i odwołać pełnomocników wojewódzkich.
 2. Pełnomocnicy wojewódzcy pełnią funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego, wykonując ich kompetencje, a szczególnie podejmują działania do sprawnego utworzenia struktur i władz PIASTA-JMENiŚ na swoim terenie.

 

 

Art. 65

Kongres PIASTA-JMENiŚ zostanie zwołany przez Prezesa PIASTA-JMENiŚ niezwłocznie po utworzeniu co najmniej sześciu Zarządów Wojewódzkich PIASTA-JMENiŚ

Art. 66

Przepisy art. 59 do 65 tracą moc z dniem pierwszego otwarcia posiedzenia Kongresu PIASTA-JMENiŚ.

 

 

 1. PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 59

 1. O połączeniu z inną partią , samo rozwiązaniu i likwidacji PIASTA-JMENiŚ stosowną decyzje podejmuje Kongres większością 2/3 głosów delegatów na kongres, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Środki po zaspokojeniu roszczeń, w wyniku przeprowadzonej likwidacji, zostaną podzielone na członków płacących składki, lub przeznaczone na stypendia dla uzdolnionej młodzieży.

Art. 60

 1. Uchwalenie nowego Statutu PIASTA-JMENiŚ lub zmian w obowiązującym Statucie dokonuje Kongres PIASTA-JMENiŚ większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
 3. Wykładnia Statutu należy do Kongresu, a między Kongresami do Rady Politycznej.

Opracował : inż. Eugeniusz Maciejewski

 

Statut został przyjęty do realizacji przez zgromadzenie ogólne członków – założycieli, dnia 12. 12. 2020 r.