Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

RODO

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych oraz popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata z siedzibą w Turku, przy ul. 3-go Maja 2/9, wpisana do Ewidencji Partii Politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem EwP 351, www.piast-jmen.pl .

-W przypadku zbierania i przetwarzania danych osobowych podstawą ich przetwarzania do celów wysyłki Newslettera jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w sytuacji kontaktu ze strony osoby, której dane dotyczą na adres e-mail Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie kontaktu z osobą zgłaszającą żądanie lub zapytanie.

-Cel przetwarzania danych to informowanie oraz promowanie działalności partii politycznej, realizacja celów statutowych partii politycznej, umożliwienie kontaktu z użytkownikiem a także administrowanie przekazanymi w tym celu danymi.  -Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osób których dotyczą i mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi IT oraz dostawcom systemów informatycznych na rzecz Administratora – w tym podmiotom trzecim udostępniającym narzędzia technologiczne dla celów rozsyłania informacji i hostingu, osobom upoważnionym przez Administratora czy podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi doradcze lub marketingowe.

-Dane osobowe w zależności od podstawy prawnej przechowywane są przez czas trwania zgody osoby uprawnionej, przez czas istnienia uzasadnionego interesu Administratora lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. -Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do celów związanych z wysyłką Newslettera lub możliwością nawiązania kontaktu.

-Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia ograniczone są przez przepisy prawa obowiązujące Administratora.

-Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa i wymogów RODO, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w tym w szczególności lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

-Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

-Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.