Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

WYBORY  SAMORZĄDOWE 2018

23 paź 2018

Z SERCA DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA ZAUFANIE I ODDANE NA MNIE GŁOSY ! TO MOTYWUJE DO DALSZEJ SŁUŻBY DLA OJCZYZNY !

Już dziś można powiedzieć, że PIAST – JMEN będzie wystawiał listy w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu UE i Parlamentu Polski.

Zapraszamy chętnych do udziału w nadchodzących wyborach jw.

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

WYBORCO !!!

NARODOWCY TO POTOMKOWIE PIASTÓW.   PIASTOWIE I NARODOWCY NIGDY NIE  ZDRADZĄ SWOJEGO NARODU I OJCZYZNY POLSKI !  PIAST – JMEN TO NOWOCZESNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ. ZAUFAJ NAM . ODDAJ GŁOS NA LISTĘ nr 7 poz. 4

EUGENIUSZ   MACIEJEWSKI

   

KANDYDAT PIAST – JMEN

DO SEJMIKU WIELKOPOLSKIEGO

LISTA nr 7 RUCH NARODOWY RP

OKRĘG : KONIN – KOŁO – SŁUPCA – TUREK

MOJA BIOGRAFIA :

Lat 64, żonaty, troje dzieci, szczęśliwy dziadek. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu – inż. technologii żywności. Pracowałem w rodzinnym gospodarstwie rolnym. W PSS „Społem” w Turku jako ciastkarz – piekarz.  Odbyłem 2-letnią Zasadniczą Służbę Wojskową w Dywizji Kościuszkowskiej.  Pracowałem w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni „SCH” w Koninie – jako inspektor nadzorowałem technologię produkcji w zakładach spożywczych całego województwa.  Następnie byłem kierownikiem wytwórni napojów gazowanych i rozlewni piwa oraz piekarni w Gminnej Spółdzielni „SCH” w Ślesinie – gdzie zakłady te wyprowadziłem ze strat na zyski.  Ukończyłem szkołę podoficerską w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW i A w Łodzi.  Służyłem w Policji Konin i Turek uzyskując stopień podinspektora. Obecnie jestem Prezesem PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów oraz Przewodniczącym Zarządu Powiatowego Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” w Turku. Działam społecznie organizując m.in. kolonie dla dzieci.

 TEZY PROGRAMOWE PIAST – JMEN  

Sejmik Wielkopolski

– W okręgu nr 4 : Konin – Koło – Słupca –Turek w którym kandyduję, przemiany gospodarcze najbardziej dotknęły powiat Turecki, gdyż zlikwidowano cały przemysł. Wobec niniejszego rejon ten wymaga szczególnego wsparcia finansowego i inwestycyjnego dla tworzenia miejsc pracy.

– Wykorzystać w całości otrzymane środki finansowe UE do wdrażania wszelkich programów, zwłaszcza tworzące miejsca pracy.

– W pierwszej kolejności władze państwowe – samorządowe mają obowiązek umożliwić swoim rodakom – przymusowo wywiezionym na wschód – powrót do swojej Ojczyzny. Dopiero później podjąć decyzję co do możliwości przyjęcia imigrantów. Obecnie wyrażamy sprzeciw wobec masowemu, niekontrolowanemu sprowadzaniu do Polski imigrantów.

– W zakresie gospodarki wspieranie infrastruktury biznesu dla lokowania inwestycji przemysłu rolno – spożywczego w wykonaniu nowoczesnej Polskiej Spółdzielczości Rolniczej – co da w województwie tysiące miejsc pracy.             To Europa wzięła przykład z Polskiej Spółdzielczości, gdzie doskonale funkcjonuje.  Musimy ją odbudować, bo tylko Spółdzielczość rozwiąże nam szereg problemów. Rozwijanie eksportu dla wytworzonych dóbr. Wspierać projekty władz Samorządowych. Dążyć do zrównoważonego rozwoju całego województwa.

– W rolnictwie zatrzymać dalszą likwidację rodzinnych gospodarstw rolnych, dla zapewnienia społeczeństwu zdrowej żywności. Odchodzenie od produkcji wielkotowarowej – wątpliwej jakości – na rzecz rodzinnych gospodarstw. Polska całkowicie wolna od GMO.  W produkcji rolnej i przetwórstwie rolnym stosować racjonalnie środki chemiczne – mając na względzie jakość zdrowotną produktu. Wprowadzić zakaz przerabiania zdrowej żywności w biogazowniach. Z uwagi na występujące susze, dla zwiększenia  wilgotności ziemi i zwiększenia wydajności plonów, koniczne jest stosowanie retencji wody.  Dążyć do wyrównania dopłat w rolnictwie, w porównaniu do sąsiednich państw UE. Tylko nowoczesna Polska Spółdzielczość Rolnicza rozwiąże dzisiejsze problemy rolników.

– W zakresie służby zdrowia ważna jest szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna, leczenie poprzez : zdrowe żywienie, higienę życia, odpoczynek, kulturę, sport , ergonomię pracy, bhp itp.. Zabezpieczyć środki finansowe do sprawnego funkcjonowania  leczenia chorych. Wprowadzić dobrowolność  dodatkowych szczepień. Stosować szczepionki tylko naukowo sprawdzone o ich nieszkodliwości dla zdrowia człowieka. W leczeniu chorych wykorzystywać  najnowsze naukowe osiągnięcia medycyny. Zapamiętajmy, taniej i przyjemniej  stosować profilaktykę jw., niż cierpiąc leczyć chorobę.

– Szkolnictwo ma wymiar szczególny, bo taka będzie Rzeczpospolita Polska, jakie jej młodzieży chowanie. Program nauczania ma wyczerpująco uwzględniać m.in. naszą historię, tradycję, kulturę itd.  Szkoły ponadpodstawowe  muszą współpracować z przemysłem dla zapewnienia wykwalifikowanych kadr pracowniczych. W nauczaniu stosować innowacyjność  i  najnowsze osiągnięcia myśli technicznej.

– Środowisko ma być przyjazne dla człowieka. Pojawiające się w ostatnich latach susze stwarzają dla człowieka poważne zagrożenie, i każdy wie, że bez wody nie ma życia. Dlatego musimy stosować retencje wody. By zmniejszyć zaśmiecanie środowiska należy pilnie wprowadzać nowoczesne technologie produkcji opakowań biodegradalnych i stosować je w codziennym użytku. Stosować nadzór z zakresu gospodarki odpadami, pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Promocja działań proekologicznych.

– Wspieranie szeroko pojętej kultury oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. Współpraca z samorządowymi instytucjami kultury i organizacjami pożytku publicznego działającymi w obrębie kultury i sztuki.

– Kreować politykę województwa w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.  W tym, prowadzić  wykaz obiektów i urządzeń sportowych w województwie, nadzór nad nimi oraz planowanie i realizowanie rozbudowy wielkopolskiej bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, a także jej wyposażenie, korzystając z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

– Z zakresu transportu koordynacja komunikacji publicznej o znaczeniu wojewódzkim, w szczególności transport kolejowy i autobusowy.

 – W temacie infrastruktury koordynacja realizacji zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, współdziałanie przy opracowywaniu projektów strategii rozwoju województwa i programów wojewódzkich. Realizacja zadań z zakresu drogownictwa, ruchu drogowego, energetyki i gazownictwa.

Eugeniusz Maciejewski