Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

DEKLARACJA IDEOWA,PROGRAM, STATUT itd – w Zakładce „Dokumenty PIAST-JMENiŚ

POROZUMIENIE PROGRAMOWE FUNDACJI im NIKOLI TESLI, a PARTIĄ PIAST – JMENiŚ

Porozumienie Prog. TESLA – PIAST-JMENiŚ1.(kliknij tutaj)

Porozum. Prog. TESLA – PIAST-JMENiŚ str.2(kliknij tutaj)

Porozum. Prog. TESLA – PIAST-JMENiŚ str.3(kliknij tutaj)

POZOSTAŁE MATERIAŁY dot POROZUMIENIA – WSPÓŁPRACY – WYBORÓW patrz zakładka: „Wybory parlamentarne”

GENEZA PIAST-JMENiŚ.(kliknij tutaj)

 

 

 

 

 

 

 WYJAŚNIENIE NAZWY PARTII :  PIAST – JMEN

PIAST – określa POLSKOŚĆ, to nasze korzenie, wiara, kultura i tradycja,

JMEN – skrót oznaczający Jedność Myśli Europejskich Narodów, to kierunek współczesnej polityki zagranicznej propagujący Europę Ojczyzn, czyli mniej dyktatu Unii Europejskiej, a więcej wolności w działaniu jej państw. Jedność UE w zakresie wolnego przepływu ludności i kapitału, nadzorowanej gospodarki paliwowo – energetycznej i wspólnego bezpieczeństwa w tym militarnego. (W przyszłości w tej część nazwy partii  dodamy  „iŚ”, czyli  JMENiŚ  – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata – akcentując równocześnie Jedność Europy i świata w dążeniu do pokoju na świecie i współpracy) Więcej wyjaśnień o nazwie partii zawiera program.

EXPLANATION OF THE PARTY NAME: PIAST – JMEN

PIAST – defines Polishness, our roots, faith, culture and tradition.

JMEN – an acronym means the unity of thoughts of European Nations, it is a modern foreign policy propagating Europe of homelands, so less dictates of the European Union, and more freedom in the actions of its states. The unity of the EU in the free movement of people and capital, supervised economy of fuel and common security including military. (In the future to the name of the party we will add ending „IŚ”. JMENIŚ – Unity of thoughts of European Nations and World – while accepting the unity of Europe and the World in pursuit of world peace and cooperation). More explanation about the name of the party is included in the program.

 

ERKLÄRUNG DER PARTEI NAMEN: HUB – JMEN

ERKLÄRUNG DER PARTEI NAMEN: HUB – JMEN

HUB – definiert Polentum, unsere Wurzeln, Glaube, Kultur und Tradition,

JMEN – eine Abkürzung für europäisches Denken Einheit der Nationen, das ist die Richtung der zeitgenössischen Außenpolitik der Förderung der Europa-Heimat, weniger das Diktat der Europäischen Union, und mehr Handlungsfreiheit in ihrem Land. Die Einheit der Freizügigkeit von Personen und Kapital der EU, überwacht den Kraftstoffverbrauch – und gemeinsame Energiesicherheit im Militär.(In der Zukunft in diesem Teil des Namens der Partei, wird „IS“ hingefügt also JMENiŚ- Unity Gedanke der Europäischen Nationen und der Welt –zugleich die Einheit Europas und der Welt, in der Verfolgung der Welt Frieden und Zusammenarbeit).  Mehr Erklärungen über das Parteien einhält  Programm.

ВЫЯСНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ПАРТИИ: ПЯСТ – ЕМЕН

ПЯСТ – обозначает ПОЛЬСКОСТЬ, это наши корни, вера, культура и традиция,

 ЕМЕН – сокращение, которое обозначает Единство Мысли Европейских Народов, это направление современной заграничной политики предлагающей Европу Стран, значит меньше диктата Европейского Союза а больше свободы

в деятельности этих государств. Единство Европйского Союза в предмете перемещения людей и капитала, надзора народного хозяйства в области топлива и энергетики и совместной милитарной безопастности. ( В будущим к названию нашей партии добавим буквы *иС* значмит: ЕМЕНиМ – Единство Мысли Европейских Народов и Мира – акцептируя одновременно Единство Европы и Мира в стремлении к миру на земле и общего сотрудничества ).

Hymnem PIAST-JMEN jest pieśń „ROTA” 

(zgodnie ze statutem art.58 p 4)

                        Ta piękna pieśń   „Jak długo w sercach naszych”

         niech budzi w Polakach ducha patriotyzmu,  dodaje odwagi 

                  i wigoru w organizowaniu nowej  alternatywy  :  PIAST – JMEN

PRZESŁANIE Światowych Dni Młodzieży

Kraków 26-31 lipca 2016r

 to : PAMIĘĆODWAGAPRZYSZŁOŚĆ
Te wartości proponuję zwłaszcza dla MŁODYCH zastosować również w budowie nowej alternatywy politycznej :
PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów, gdzie :

PAMIĘĆ to              –  PIAST, bo to nasza historia, tradycja i kultura

ODWAGA to           –  JMEN,to współczesność, to Europa OJCZYZN, czyli więcej wolności i suwerenności poszczególnych państw UE, a mniej dyktatu „Brukseli”,

PRZYSZŁOŚĆ to   –  życie w jedności, symbiozie i pokoju.

WAŻNE !!! POLITYKA jest kreatorem przyszłości, więc jaka będzie stosowana, taka będzie PRZYSZŁOŚĆ !!!

Prezes

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

13 MAJA 2016r 

KONFERENCJA PRASOWA W DNIU ŚWIĘTA PIAST-JMEN

I JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

 Stanowisko PIAST-JMEN w sprawie uchodźców

Pomoc humanitarna dla ratowania życia uchodźców zbliżonych kulturowo TAK i na ściśle określony czas.  NIE dla imigrantów ekonomicznych.

Nikt suwerennemu państwu nie może narzucić  ilości przyjęcia uchodźców.

Kto rozpętał wojnę w Syrii ma obowiązek doprowadzić do zakończenia konfliktu, aby uchodźcy mogli bezpiecznie wrócić do swojej Ojczyzny.

Polska ma pilny obowiązek uregulować sprawę SWOICH RODAKÓW przymusowo  wywiezionych do Rosji w czasie II Wojny Światowej.

PREZES

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

  POLSKA CAŁKOWICIE WOLNA OD GMO !!!

Polskie rolnictwo jest w stanie wyżywić naród dotychczasowymi sprawdzonymi produktami

wysokiej jakości i jednocześnie stosować eksport. Dyrektywa UE wymaga tylko od poszczególnych państw zajęcia stanowiska w sprawie GMO, co ważne : nie nakazuje stosowania tych organizmów, pozostawiając wolny wybór. Żadne pieniądze nie są w stanie naprawić szkód jakie spowoduje wprowadzenie upraw roślin GMO. Szkodliwość ta jest publikowana przez naukowców i dostępna na stronach internetowych.

Wobec powyższego w trosce o zdrowie nasze oraz przyszłych pokoleń, kondycję gospodarki rolnej i środowiska, nie ma najmniejszego powodu, by stosować uprawy roślin GMO w naszej Ojczyźnie, lub sprowadzać takie rośliny z zagranicy.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ TO ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO  !!!

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

STOP dla TTIP i CETA

PIAST – JMEN wyraża zdecydowany sprzeciw podpisywaniu umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a USA i Kanadą (TTIP i CETA) mogącej spowodować zniszczenie Polskiego rolnictwa i inne gałęzie przemysłu.  Napływ żywności zza oceanu doprowadzi do upadku wielu gospodarstw rolnych a zwłaszcza tradycyjnych rodzinnych gospodarstw rolnych, produkujących zdrową żywność.  Osłabi też ochronę konsumentów przed GMO oraz szkodliwymi środkami chemicznymi masowo używanymi w produkcji rolnej w Ameryce Północnej. Jest to sprawa nie tylko rolników, ale całego społeczeństwa, bo JEŚĆ KAŻDY MUSI.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ, TO ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO !!!

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

Stanowisko PIAST-JMEN w sprawie ABORCJI

Naród który nie chroni życia poczętego jest narodem bez przyszłości !!!! Dotychczasowa – kompromisowa – ustawa aborcyjna jest optymalna i akceptowana przez większość społeczeństwa. Chroni życie poczęte, jednocześnie dając kobiecie wolność w podjęciu decyzji w trzech przypadkach.

Państwo powinno maksymalnie wspierać kobiety – rodziny w trudnych chwilach ekonomicznie i psychicznie, aby zjawisko aborcji, eliminować w zrozumieniu, a nie nakazem.

PREZES

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

STANOWISKO PIAST – JMEN  DOT. GRUPY SPOŁECZNEJ LGBT

Skrótowiec LGBT odnosi się do : lesbijek, gejów, osób biseksualnych i           transpłciowych. Osoby homoseksualne nie należy dyskryminować, poniżać, ale  i nie należy tego faktu rozgłaszać publicznie. Proponujemy zastosować zdrową społeczną zasadę „My nie pytamy, ty nie mówisz”.  Związki osób tej samej płci są niezgodne z prawem natury, więc nie popieramy takich regulacji. Tym bardziej wykluczona jest adopcja dzieci przez pary tej samej płci. Osobom tym należy ułatwić funkcjonowanie w społeczeństwie poprzez inne akty prawne.

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

 

REJESTRACJA PARTII PIAST-JMEN 31. 07.2015R

Ostatnie wydarzenia

3 sierpnia
2023

ODEZWA DO MŁODZIEŻY I RODZIN POLSKICH

Mając na względzie NASZĄ WSPÓLNĄ NARODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ – ZAPRASZAMY do wspólnego wyłonienia Kandydatów na listy wyborcze Partnerstwa TESLA – PIAST i inni, pod: KW PIAST – JMENiŚ.    SKOŃCZMY Z TEATREM PiS – PO.      CZAS NA PIASTÓW – SUWERENA!!!

W świetle obecnych zagrożeń i bardzo niebezpiecznego podziału w narodzie musimy zadać sobie pytania: jaka i czyja będzie Polska?,   jaką zostawimy Polskę naszym dzieciom?, czy będziemy gospodarzami w swojej Ojczyźnie, czy niewolnikami drugich?, itd..   To wszystko będzie zależeć od NASZEGO WSPÓLNEGO zaangażowania w nadchodzące wybory!.

MŁODZI i RODZICE,  Nasz ulubiony Papież, Rodak Jan Paweł II – Patron PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, wielokrotnie akcentował: „Już dzisiaj zależ od Polskiej Młodzieży, następne 1000 lat” itd.. Bohaterowie Polski podkreślali: „bez szacunku do przeszłości, nie zbudujemy właściwej przyszłości” itd.. Jak drzewo rozdarte od pioruna usycha, tak i naród skłócony, podzielony ginie. W życiu musi NAS cechować PAMIĘĆ – ODWAGA – JEDNOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ. Te wszystkie zasady – atrybuty Polskości zawiera właśnie alternatywa PIASTÓW, strona www.piast-jmen.pl. Nadmienię tylko, że już samą nazwę możemy porównać do Orła Polskiego o dwóch zdrowych skrzydłach gdzie jedno – PIAST to nasze Dziedzictwo, nasza przeszłość, a drugie skrzydło  JMENiŚ to przyszłość, to nowoczesność, kreatywność. To zaszczyt reprezentować i wspierać organizację PIASTÓW, wszak wszyscy jesteśmy spadkobiercami tego królewskiego szczepu PIASTOWEGO – co akcentuje nasz hymn ROTA. Musimy o tym pamiętać,       a zwłaszcza przypominać MŁODYM, by nie czuli się gorsi od rówieśników z zachodu. Kochana MŁODZIEŻY POLSKA, dlaczego większość z Was mówi: „mnie polityka nie interesuje”, „ja z dala od polityki” ?. To tak jakby nie interesowała Was własna przyszłość, a przecież przyszłość zależy właśnie od całokształtu działania Państwa Polskiego, określane wyrazem „polityka”. Więc jaka będzie stosowana POLITYKA PAŃSTWA taki będzie NASZ los obecny i przyszłych pokoleń. To od NAS – Narodu zależy kogo wybieramy do sprawowania WŁADZY, w tym od pełnoletniej MŁODIEŻY. Kochana  MŁODZIEŻY, taka niechęć do polityki zapewne nie jest Waszą winą. Odpowiedzialność za to ponoszą w pierwszej kolejności rodzice – bo mało Wam tłumaczą spraw życiowych, po drugie szkoła – mało wiedzy o społeczeństwie, po trzecie winę za to ponoszą Samorządy w Polsce – bo to oni w wyborach głosili: „my z dala od polityki”. Dzieci to słuchały i rozniosły do rówieśników, a dziś mamy tego opłakane EFEKTY – znieczulicę społeczną do polityki do własnego przyszłego LOSU NARODOWEGO. No cóż, „Takie będą Rzeczypospolite jak ich młodzieży chowanie”. Złośliwi politycy mówią, że młodzież nie wie kim są PIATOWIE.  Tym bardziej jest historyczny moment, by o tym przypomnieć i się zjednoczyć w działaniu wyborczym i pokazać WROGOM OJCZYZNY, ze Polak – PIAST potrafi!. Że wśród potomków PIASTÓW frajerów nie ma i że MY POLACY NIE GĘSI i SWÓJ JĘZYK MAMY!!!.  PIASTOWIE zapraszają wszystkich akceptując wolność sumienia i wyznania tj.

jeden może iść w niedzielę do Kościoła, a drugi na ryby, ale Ojczyznę mamy JEDNĄ i w JEDNOŚCI musimy pracować dla jej DOBRA!.  WIĘC WSZYSCY W JEDNOŚCI DO DZIAŁANIA!. MŁODZI i MŁODZI RODZICE!, PIAST – JMENiŚ będzie WASZĄ organizacją na przyszłość i ja WAM z radością serca przekażę STERY!.

Jeśli jesteście za:

obniżką energii do 95% – co przyniesie sukces gospodarce narodowej i twojego gospodarstwa rodzinnego,

zachowaniem Dziedzictwa Polski i obroną cywilizacji łacińskiej – czyli za prawdą, pięknem, wolnością, dobrem,

  partnerską zasadą współpracy w UE, inaczej referendum o wyjściu,

pokojową współpracą ze wszystkimi sąsiadami i państwami świata,

wypowiedzeniem współpracy z WHO i nie wchodzeniem do NWO, gdzie prowadzi się do pozbawienia wolności i wręcz do zniewolenia człowieka,

  rozwojem Polskich marek,

obroną ziemi i rolnictwa,

  za odwołaniem posła, itd., itd., (więcej patrz programy)

„…Nie patrzcie, że ktoś uczyni to za Was. Jeśli pragniecie Ojczyzny wolnej, pełnej sprawiedliwości, nie bójcie się wyzwań. Nie bójcie się odważnie mówić o Tym co boli, co jest niesprawiedliwe. Los Ojczyzny dziś leży w Waszych rękach, nie jutro. Jutro będzie takie, jakie sami sobie utworzycie. ..”

– Św. Jan Paweł II.   W JEDNOŚCI IDŹMY TĄ DROGĄ!!!

 Z A P R A S Z A M Y DO WSPÓLNEGO TWORZENIA LIST WYBORCZYCH KW PIAST – JMENiŚ.

 

PREZES

PIAST – JMENiŚ

Eugeniusz Maciejewski