Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

 

Najserdeczniejsze Życzenia

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2024

życzy

Zarząd Krajowy

PIAST JMENiŚ

 

DEKLARACJA IDEOWA,PROGRAM, STATUT itd – w Zakładce „Dokumenty PIAST-JMENiŚ

POROZUMIENIE PROGRAMOWE FUNDACJI im NIKOLI TESLI, a PARTIĄ PIAST – JMENiŚ

Porozumienie Prog. TESLA – PIAST-JMENiŚ1.(kliknij tutaj)

Porozum. Prog. TESLA – PIAST-JMENiŚ str.2(kliknij tutaj)

Porozum. Prog. TESLA – PIAST-JMENiŚ str.3(kliknij tutaj)

POZOSTAŁE MATERIAŁY dot POROZUMIENIA – WSPÓŁPRACY – WYBORÓW patrz zakładka: „Wybory parlamentarne”

GENEZA PIAST-JMENiŚ.(kliknij tutaj)

 

 

 

 

 

 

 WYJAŚNIENIE NAZWY PARTII :  PIAST – JMEN

PIAST – określa POLSKOŚĆ, to nasze korzenie, wiara, kultura i tradycja,

JMEN – skrót oznaczający Jedność Myśli Europejskich Narodów, to kierunek współczesnej polityki zagranicznej propagujący Europę Ojczyzn, czyli mniej dyktatu Unii Europejskiej, a więcej wolności w działaniu jej państw. Jedność UE w zakresie wolnego przepływu ludności i kapitału, nadzorowanej gospodarki paliwowo – energetycznej i wspólnego bezpieczeństwa w tym militarnego. (W przyszłości w tej część nazwy partii  dodamy  „iŚ”, czyli  JMENiŚ  – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata – akcentując równocześnie Jedność Europy i świata w dążeniu do pokoju na świecie i współpracy) Więcej wyjaśnień o nazwie partii zawiera program.

EXPLANATION OF THE PARTY NAME: PIAST – JMEN

PIAST – defines Polishness, our roots, faith, culture and tradition.

JMEN – an acronym means the unity of thoughts of European Nations, it is a modern foreign policy propagating Europe of homelands, so less dictates of the European Union, and more freedom in the actions of its states. The unity of the EU in the free movement of people and capital, supervised economy of fuel and common security including military. (In the future to the name of the party we will add ending „IŚ”. JMENIŚ – Unity of thoughts of European Nations and World – while accepting the unity of Europe and the World in pursuit of world peace and cooperation). More explanation about the name of the party is included in the program.

 

ERKLÄRUNG DER PARTEI NAMEN: HUB – JMEN

ERKLÄRUNG DER PARTEI NAMEN: HUB – JMEN

HUB – definiert Polentum, unsere Wurzeln, Glaube, Kultur und Tradition,

JMEN – eine Abkürzung für europäisches Denken Einheit der Nationen, das ist die Richtung der zeitgenössischen Außenpolitik der Förderung der Europa-Heimat, weniger das Diktat der Europäischen Union, und mehr Handlungsfreiheit in ihrem Land. Die Einheit der Freizügigkeit von Personen und Kapital der EU, überwacht den Kraftstoffverbrauch – und gemeinsame Energiesicherheit im Militär.(In der Zukunft in diesem Teil des Namens der Partei, wird „IS“ hingefügt also JMENiŚ- Unity Gedanke der Europäischen Nationen und der Welt –zugleich die Einheit Europas und der Welt, in der Verfolgung der Welt Frieden und Zusammenarbeit).  Mehr Erklärungen über das Parteien einhält  Programm.

ВЫЯСНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ПАРТИИ: ПЯСТ – ЕМЕН

ПЯСТ – обозначает ПОЛЬСКОСТЬ, это наши корни, вера, культура и традиция,

 ЕМЕН – сокращение, которое обозначает Единство Мысли Европейских Народов, это направление современной заграничной политики предлагающей Европу Стран, значит меньше диктата Европейского Союза а больше свободы

в деятельности этих государств. Единство Европйского Союза в предмете перемещения людей и капитала, надзора народного хозяйства в области топлива и энергетики и совместной милитарной безопастности. ( В будущим к названию нашей партии добавим буквы *иС* значмит: ЕМЕНиМ – Единство Мысли Европейских Народов и Мира – акцептируя одновременно Единство Европы и Мира в стремлении к миру на земле и общего сотрудничества ).

Hymnem PIAST-JMEN jest pieśń „ROTA” 

(zgodnie ze statutem art.58 p 4)

                        Ta piękna pieśń   „Jak długo w sercach naszych”

         niech budzi w Polakach ducha patriotyzmu,  dodaje odwagi 

                  i wigoru w organizowaniu nowej  alternatywy  :  PIAST – JMEN

PRZESŁANIE Światowych Dni Młodzieży

Kraków 26-31 lipca 2016r

 to : PAMIĘĆODWAGAPRZYSZŁOŚĆ
Te wartości proponuję zwłaszcza dla MŁODYCH zastosować również w budowie nowej alternatywy politycznej :
PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów, gdzie :

PAMIĘĆ to              –  PIAST, bo to nasza historia, tradycja i kultura

ODWAGA to           –  JMEN,to współczesność, to Europa OJCZYZN, czyli więcej wolności i suwerenności poszczególnych państw UE, a mniej dyktatu „Brukseli”,

PRZYSZŁOŚĆ to   –  życie w jedności, symbiozie i pokoju.

WAŻNE !!! POLITYKA jest kreatorem przyszłości, więc jaka będzie stosowana, taka będzie PRZYSZŁOŚĆ !!!

Prezes

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

13 MAJA 2016r 

KONFERENCJA PRASOWA W DNIU ŚWIĘTA PIAST-JMEN

I JUBILEUSZU 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

 Stanowisko PIAST-JMEN w sprawie uchodźców

Pomoc humanitarna dla ratowania życia uchodźców zbliżonych kulturowo TAK i na ściśle określony czas.  NIE dla imigrantów ekonomicznych.

Nikt suwerennemu państwu nie może narzucić  ilości przyjęcia uchodźców.

Kto rozpętał wojnę w Syrii ma obowiązek doprowadzić do zakończenia konfliktu, aby uchodźcy mogli bezpiecznie wrócić do swojej Ojczyzny.

Polska ma pilny obowiązek uregulować sprawę SWOICH RODAKÓW przymusowo  wywiezionych do Rosji w czasie II Wojny Światowej.

PREZES

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

  POLSKA CAŁKOWICIE WOLNA OD GMO !!!

Polskie rolnictwo jest w stanie wyżywić naród dotychczasowymi sprawdzonymi produktami

wysokiej jakości i jednocześnie stosować eksport. Dyrektywa UE wymaga tylko od poszczególnych państw zajęcia stanowiska w sprawie GMO, co ważne : nie nakazuje stosowania tych organizmów, pozostawiając wolny wybór. Żadne pieniądze nie są w stanie naprawić szkód jakie spowoduje wprowadzenie upraw roślin GMO. Szkodliwość ta jest publikowana przez naukowców i dostępna na stronach internetowych.

Wobec powyższego w trosce o zdrowie nasze oraz przyszłych pokoleń, kondycję gospodarki rolnej i środowiska, nie ma najmniejszego powodu, by stosować uprawy roślin GMO w naszej Ojczyźnie, lub sprowadzać takie rośliny z zagranicy.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ TO ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO  !!!

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

STOP dla TTIP i CETA

PIAST – JMEN wyraża zdecydowany sprzeciw podpisywaniu umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a USA i Kanadą (TTIP i CETA) mogącej spowodować zniszczenie Polskiego rolnictwa i inne gałęzie przemysłu.  Napływ żywności zza oceanu doprowadzi do upadku wielu gospodarstw rolnych a zwłaszcza tradycyjnych rodzinnych gospodarstw rolnych, produkujących zdrową żywność.  Osłabi też ochronę konsumentów przed GMO oraz szkodliwymi środkami chemicznymi masowo używanymi w produkcji rolnej w Ameryce Północnej. Jest to sprawa nie tylko rolników, ale całego społeczeństwa, bo JEŚĆ KAŻDY MUSI.

ZDROWA ŻYWNOŚĆ, TO ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO !!!

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

Stanowisko PIAST-JMEN w sprawie ABORCJI

Naród który nie chroni życia poczętego jest narodem bez przyszłości !!!! Dotychczasowa – kompromisowa – ustawa aborcyjna jest optymalna i akceptowana przez większość społeczeństwa. Chroni życie poczęte, jednocześnie dając kobiecie wolność w podjęciu decyzji w trzech przypadkach.

Państwo powinno maksymalnie wspierać kobiety – rodziny w trudnych chwilach ekonomicznie i psychicznie, aby zjawisko aborcji, eliminować w zrozumieniu, a nie nakazem.

PREZES

PIAST-JMEN

Eugeniusz Maciejewski

STANOWISKO PIAST – JMEN  DOT. GRUPY SPOŁECZNEJ LGBT

Skrótowiec LGBT odnosi się do : lesbijek, gejów, osób biseksualnych i           transpłciowych. Osoby homoseksualne nie należy dyskryminować, poniżać, ale  i nie należy tego faktu rozgłaszać publicznie. Proponujemy zastosować zdrową społeczną zasadę „My nie pytamy, ty nie mówisz”.  Związki osób tej samej płci są niezgodne z prawem natury, więc nie popieramy takich regulacji. Tym bardziej wykluczona jest adopcja dzieci przez pary tej samej płci. Osobom tym należy ułatwić funkcjonowanie w społeczeństwie poprzez inne akty prawne.

PREZES

PIAST – JMEN

Eugeniusz Maciejewski

 

REJESTRACJA PARTII PIAST-JMEN 31. 07.2015R

Ostatnie wydarzenia

11 lutego
2024

SPOTKANIE NOWOROCZNE POWIATU TURECKIEGO w lokalu BARBÓRKA, TUREK 9 Luty 2024 r.

     Przedstawiciele Zarządu Krajowego PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata uczestniczyli w Spotkaniu Noworocznym Powiatu Tureckiego, gdzie spotkali się: głównie przedstawiciele samorządów, izb rolniczych, placówek, instytucji, organizacji politycznych i stowarzyszeń oraz różnych firm. Takie spotkanie noworoczne to okazja do podsumowania minionego roku, wskazania planów na przyszłość, wymiana doświadczeń, integracja społeczna.

      Osiągnięcia powiatu podsumował Starosta Turecki  Dariusz Kałużny. Na uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy w historii powiatu pozyskano  prawie 87 mln zł środków zewnętrznych – co znacznie zwiększyło inwestycje drogowe i oświatowe itd. – służące mieszkańcom naszego powiatu.  Dokładną informację można  uzyskać na stronie internetowej starostwa.

      W imieniu przedsiębiorców głos zabrał wiceprezes Tureckiej Izby Gospodarczej Witold Jarecki podkreślając m.in. sukces najniższego bezrobocia w regionie, dziękując za współpracę z PUP i zakładów pracy.

       Przewodniczący Izby Rolniczej w Turku Krzysztof Kałużny przedstawił problemy w rolnictwie i z tym związane obecne protesty rolników w całym kraju i Unii Europejskiej.

       Przedstawiciel Tureckiego Klubu Ekologicznego Zdzisław Czapla  omówił działalność ekologów. Głos zabrali również obecni na Gali parlamentarzyści – Ryszard Bartosik i Leszek Galemba, wyrażając m.in. niezadowolenie obecnej sytuacji w rolnictwie i współczucie rolnikom.

        Na zakończenie Gali Samorządowej wręczono tytuły i nagrody osobom najbardziej zasłużonym swoimi działaniami w roku minionym, w kategoriach: Rolnik Roku, Człowiek Powiatu Tureckiego, Firma Roku i Człowiek Zatroskany o Środowisko.

        Jako organizacja polityczna PIAST – Jednść Myśli Europejskich Narodów i Świata przedstawiamy pogląd, iż rolnikom współczucie NIC nie pomoże!!! To właśnie w Sejmie muszą zapadać decyzje stabilizujące sytuacje w rolnictwie. Jako PIASTOWIE żądamy od Rządu RP i Parlamentarzystów rozwiązań dla rozwoju rolnictwa i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwu pod względem JAKOŚCI i ILOŚCI. 

PREZES

PIAST – JMENIŚ

Eugeniusz Maciejewski

 

 

29 stycznia
2024

WYMIANA ELIT WŁADZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, 29 stycznia 2024 r.

WYMIANA ELIT WŁADZY RP

Do tej pory mieliśmy w Sejmie „cyrk”. Obecnie posłowie przedstawiają swoim wyborcom „burzę” z błyskami piorunów, które stwarzają ogromne niebezpieczeństwo podpalenia naszego wspólnego domu, którym jest Polska!. Więc czas zakończyć te żenujące i obrażające Polaków sceny polityczne w kraju i na arenie międzynarodowej!.

                                                 CZAS NA ZMIANY, CZAS NA PIASTÓW – SUWERENA!!!

Potrzebna jest Polsce wymiana elit – z tych styropianowo-magdalenkowo-okrągłostołowo-krótkowzrocznych (SMOK), na myślące po polsku, strategicznie, nowocześnie, otwarcie, rozumiejące biznes, geopolitykę i bez kompleksów wobec tzw. zachodu, czy wschodu. Wymiana wręcz całkowita, bowiem obecna klasa polityczna, nie będąca właściwie żadną elitą, a prowadzoną na smyczy (teczek z hakami) pseudo-elitą czy łże-elitą, poza kłótnią i kompradorskim dzieleniem łupów, niewiele więcej potrafi. Te układy – PiS-u i PO, a także PSL-u, Polski 2050 i post-SLD są już przestarzałe i wypalone!

A więc pokolenie SMOK skończyło się politycznie, moralnie, witalnie i kompetencyjnie. Narobiło dużo szkód, podzieliło Polskę na wrogie sobie plemiona, zepsuło prawo (dualizm prawny, chaos interpretacyjny), zmarnowało wiele szans, pozwoliło oskubać Polskę na biliony zł (od 1990 r. włącznie). Doprowadziło do dzisiejszego kryzysu polityczno-konstytucyjnego. Nie potrafiło asertywnie bronić polskich interesów na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim na forum UE.

Efektem jest dziś słabość Polski, brak szacunku wobec państwa, prawa, prezydenta. Okopane wrogie obozy partyjne niszczą państwo polskie w imię swoich partykularnych interesów. Politycy, posłowie, wysocy urzędnicy państwowi zachowują się jak smarkacze, są niekompetentni, brak im kultury osobistej, kultury dyskusji i wizji. Na dodatek część posłów znieważa Ojczyste wartości, zwyczaje, a hołduje tradycje innych narodów. PIASTOWIE pytają: co to za ludzie?!. To dramat.

Do tego dochodzi dzisiejsza globalna dekompozycja geopolityczna, wojna na Ukrainie, napięcia w UE, ideologie neo-marksistowskie ( NWO, WHO, klimatyzm, genderyzm, konsumpcjonizm, państwo opiekuńcze, multi-kulti itd.).

Krótko mówiąc, dzisiejszy system polityczny i dzisiejsza klasa polityczna („elita”) są nie do utrzymania i wymagają zasadniczej zmiany i wymiany. To musi iść w parze, bo jeżeli nie zmienimy systemu, a tylko ludzi, to będzie to karuzela stanowisk, a nie trwała zmiana. Przyszłe elity polityczne muszą być z silnym kręgosłupem moralnym – podający swoje pochodzenie (suweren ma prawo wiedzieć, kto Nami rządzi), odporni psychicznie, kompetentni – prawdziwe elity narodu polskiego, które podźwigną uformowanie od nowa polskiego państwa, które będą miały spójny program i wizję rozwoju silnej Polski.

Płaszczyzną JEDNOŚCI DLA NARODU POLSKIEGO  jest już gotowa organizacja społeczno – polityczna PIAST – Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata zawierająca atrybuty Polskości, pro narodowy program i wizję silnej Polski.

ZAPRASZAMY WSZELKIE ORGANIZACJE I LUDZI MAJĄCY W SERCU POLSKĘ, BY JEJ SŁUŻYĆ I ROZWIJAĆ DLA SIEBIE I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ!!!

        Eugeniusz Maciejewski