Związek Zawodowy Rolników "OJCZYZNA"

TEZY PROGRAMOWE – AKTUALIZACJA SIERPIEŃ 2017r

Tezy programowe PIAST – JMEN

AKTUALIZACJA sierpień  2017

NAJWAŻNIEJSZE TEZY PROGRAMOWE PIAST – JMEN    

DO REALIZACJI

 

 Polska w jedności z narodami Europy we wspólnej pracy, pokoju, dążeniach i perspektywach

Koniec oszustw politycznych, stosując instytucję odwołania posła. Poseł, który głosuje przeciwko postulatom przedwyborczym (czyli oszukuje wyborców) może być przez wyborców odwołany, a w to miejsce wchodzi następny z listy wyborczej tej partii. Ponadto poseł chcąc przejść do innej partii w czasie trwania kadencji traci mandat, a w to miejsce również wchodzi następny z listy wyborczej tej partii.

Rodzina

– obecne zmiany w systemie emerytalnym –kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat i możliwość dalszej pracy –  są realizacją również naszych założeń programowych

– umowy śmieciowe  ograniczyć do czynności jednorazowych o niskiej wartości

– Program 500 + zastąpić podwyższaniem kwoty minimalnego wynagrodzenia i zwiększając kwotę wolną od podatku. Więc pieniądze te i tak otrzymają rodziny w większym wynagrodzeniu i rozliczeniu podatkowym.  Będzie to mobilizować społeczeństwo do szukania zatrudnienia, a tym samym przywrócimy szacunek do pracy

– dla rodzin wielodzietnych, których dochód na członka rodziny wynosi poniżej progu socjalnego – wsparcie z funduszu socjalnego

– minimalne wynagrodzenie do wysokości umożliwiającej utrzymanie rodziny trzyosobowej,   w zależności od możliwości budżetowych państwa

– zwiększyć kwotę wolną od podatków do 100 %, w zależności od możliwości budżetowych   państwa i corocznie stopniowo podwyższać.

 

Gospodarka

stosować równe zasady dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych

– gospodarka oparta na rodzimych surowcach – węgiel, z zastosowaniem technik sprzyjających środowisku

– przywrócić funkcjonowanie Polskich stoczni

– myśl techniczna i przemysł rodzimy skierowany również na wyposażenie armii

– bezwzględne wdrażanie postępu technicznego

– przemysł strategiczny w spółkach skarbu państwa

– banki w zasoby skarbu państwa

-pozostała działalność gospodarcza wraz z rolnictwem, zgodnie z zasadą liberalizmu kapitalistycznego w rękach prywatnych , wyzwalając inicjatywę społeczną. Te dwa kierunki rozwoju gospodarki – majątek skarbu państwa i prywatny – przy właściwym zarządzaniu będą się  uzupełniać i prowadzić do wzrostu gospodarczego, zapewniając społeczeństwu godne życie

– uprościć dokumentację i  zmniejszyć zatrudnienie w administracji do 50 % (brak zatrudnienia w najbliższych latach)

– niwelowanie kominów płacowych

– likwidacja Senatu i dwu kadencyjność wójtów, burmistrzów

– rozwój rodzimego przetwórstwa, usług i handlu

– kolej polska zarządzana przez jedną spółkę państwową

– uruchomić fabrykę sprzętu rolniczego

 

 

Rolnictwo

Zniszczono nam rodzimą gospodarkę, handel, banki itd., to teraz nie pozwólmy zniszczyć Polskiego rolnictwa, zdrowej żywności – bo to zdrowie i życie, czyli wartości najwyższe. Nie może być tak, że w biogazowniach przerabia się zdrowe Polskie produkty na energię, a szkodliwymi roślinami GMO karmi zwierzęta i ludzi. Tym bardziej, że Polska leży na węglu. To jest paranoja świadcząca, że już GMO lasuje niektórym mózgi. To się stało za ‘panowania” PO – PSL !. Biogazownie mają służyć wyłącznie do utylizacji odpadów !.

– zakaz sprzedaży ziemi w obce ręce, stosowana będzie instytucja dzierżawy

– stwarzać warunki dla wielkoobszarowych , średnich i małych gospodarstw

– rodzinne gospodarstwa rolne muszą rozwijać się, bo to PERŁA Polskiego rolnictwa, produkująca zdrową żywność.  Wraz z upadkiem takich gospodarstw zanikłaby również tradycyjna kultura obyczajowa wsi, sztuka ludowa i koloryt lokalnych prowincji.

– dla wysokiej jakości mleka, krowy od wiosny do późnej jesieni karmione na łąkach, czyli produkcja mleka w gospodarstwach spełniających te warunki

– dla wysokiej jakości mięs, hodowle trzody chlewnej, kur, gęsi  itd., prowadzone w rodzinnych małych gospodarstwach

– Polska całkowicie wolna od upraw roślin GMO i sprowadzania ich z zagranicy,  bo zdrowa żywność, to zdrowe społeczeństwo

wprowadzić obowiązek znakowania wyrobów z zawartością produktów GMO w handlu detalicznym

– opłacalność produkcji rolnej

– rozwój przemysłu rolno – spożywczego (przetwórnie owocowo-warzywne, gorzelnie itd.), z wykorzystaniem zasad spółdzielczości

– Polakom przesiedlonym na wschód zaproponować powrót do Ojczyzny, przyznając np. po 20 ha ziemi jako darowizna

 

Edukacja

– obecne zmiany w systemie szkolnictwa są realizacją również naszych założeń programowych    (likwidacja gimnazjów i przywrócenie poprzedniego systemu nauczania)

– jednolite podręczniki w szkołach podstawowych w całym kraju, z wieloletnim użytkowaniem

– przywrócić w szkołach stołówki i gabinety stomatologiczne

 

Służba Zdrowia

– zwiększyć dofinansowanie służby zdrowia i wdrożyć sprawdzone regulacje krajów UE

– zlikwidować NFZ, po usprawnieniu funkcję tą ma spełniać Ministerstwo Zdrowia

– stosować leczenie poprzez zdrowe żywienie – co podkreślamy w dziale rolnictwa

– przestrzegać BHP, higieny i ergonomii  pracy oraz odpoczynku

Wymiar Sprawiedliwości

Polska zajmuje 2 miejsce w UE pod względem liczby sędziów. Mamy 10 tysięcy sędziów, podczas gdy dwa razy większa Francja ma ich 5 tys. Nakłady finansowe na sądownictwo klasyfikują nas na 2 miejscu w UE, a czas orzekania klasyfikuje nas na 2 miejscu, ale od końca. Ok 80 % ludzi niezadowolonych oczekuje poprawy tej sytuacji.

– głębokie reformy w sądownictwie są konieczne

– zastosować regulacje prawne, aby zwiększyć efektywność Sądów

– zastosować równość stron : pokrzywdzony – oskarżony

 

Bezpieczeństwo

– sprawdzać przeszłość osób na państwowych kierowniczych stanowiskach  do co najmniej 5 pokolenia

– bezpieczeństwo może zapewnić silna gospodarka, armia i służby wewnętrzne

– do wyposażenia armii stosować głównie Polską myśl techniczną i  Polski przemysł

– wprowadzić zasadniczą służbę wojskową do pół roku

– misje zagraniczne wojsk tylko dla zapewnienia bezpieczeństwa, na prośbę danego państwa pokrywającego w pełni koszty takiej misji i za zgodą Parlamentu

– stacjonowanie wojsk innych armii tylko w czasie ćwiczeń i w określonym czasie

– rozmowy i dialog ze wszystkimi narodami w utrzymaniu pokoju – w tym z Rosją – dla przestrzegania 7 przykazania Dekalogu, bo nam nie tarczy i cierpień potrzeba, lecz pracy i chleba !

– jesteśmy przeciwni przyjmowaniu do kraju uchodźców, pomoc humanitarna dla ratowania życia – TAK

 

Polityka Zagraniczna

– współpraca gospodarcza z państwami UE i spoza UE, w tym również z Rosją

– Unia Europejska jako Europa OJCZYZN,

– integracja Polaków w świecie i dobra współpraca z organizacjami Polonijnymi

– spełnić marzenia RODAKÓW wywiezionych przymusowo w głąb Rosji, umożliwiając im powrót do Ojczyzny Polski

– wzmacniać pozycję w instytucjach i organizacjach międzynarodowych : ONZ, NATO itd.

 

Unia Europejska

– UE jako Unia wolnych państw posiadających min. przemysłu strategicznego i banków niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania

– zachować kulturę, tradycję i obyczaje chrześcijańskiej Europy

– zmniejszyć biurokrację i ingerencję prawną w poszczególne państwa

– znieść pakiet klimatyczny, a wdrażać nowe technologie przemysłu przyjazne środowisku

– zrównać dopłaty do rolnictwa

 

Wiara

– nie czyń nikomu, co Tobie nie miłe

– umacniać tradycje chrześcijańskie Europy

– tolerancja wobec innych światopoglądów

– popieramy nauczanie lekcji religii w szkołach, zmniejszając nauczanie do 1 godz. tygodniowo

– nie będzie finansowania z budżetu państwa żadnych wyznań

– będą wspierane remonty sakralnych obiektów zabytkowych

Program jest dynamiczny i może ulegać zmianie – doskonaleniu. Niezmienna jest deklaracja ideowa i pro narodowy – centroprawicowy kierunek działań partii.

Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Jeśli zgadzasz się z większością tez programowych i kierunkiem działania PIAST – JMEN, zapraszamy do tworzenia struktur w swoich rejonach, a tym samym do współpracy !!!

PIAST – JMEN to alternatywa w nadchodzące wybory. Bo jeśli nie PIASTOWIE, to KTO ?

Opracował :

inż. Eugeniusz Maciejewski